Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 19 juni 2013

Datum uitspraak:19 juni 2013
Uitgevende instantie::Raad van State
SAMENVATTING

Bij besluit van 20 juni 2012, kenmerk 2012/30299, heeft het college hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld ten behoeve van het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg 2012".

 
GRATIS UITTREKSEL

201208660/1/R1.

Datum uitspraak: 19 juni 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. [appellant sub 1], wonend te [woonplaats],

2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Limburg,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 20 juni 2012, kenmerk 2012/30299, heeft het college hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld ten behoeve van het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg 2012".

Tegen dit besluit hebben [appellant sub 1] en [appellant sub 2] beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak gevoegd met zaak nr. 201207642/1/R1 ter zitting behandeld op 11 en 12 maart 2013, waar [appellant sub 2] en het college, vertegenwoordigd door onder meer mr. H.J.M. Besselink en mr. J.A. Spee, beiden advocaat te 's-Gravenhage, en ir. J.F.M. de Vreeze, werkzaam bij de provincie, zijn verschenen. Na de zitting zijn de zaken gesplitst.

Overwegingen

1. Het besluit hogere waarden heeft betrekking op vier woningen in de gemeenten Schinnen en Brunssum waar zich vanwege de aanleg van de provinciale weg Buitenring Parkstad Limburg (hierna: BPL) en de Nutherweg, alsmede de reconstructie van de Allee te Amstenrade een hogere geluidsbelasting op de gevels zal voordoen.

2. Op het besluit tot vaststelling van hogere waarden is de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) van toepassing.

Ingevolge artikel 1.9 van de Chw, zoals dit luidde ten tijde van belang, vernietigt de administratieve rechter een besluit niet op de grond, dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept.

3. [appellant sub 1] richt zich tegen het besluit van het college waarbij voor een aantal woningen hogere waarden zijn vastgesteld. Voor de woning van [appellant sub 1] aan de [locatie 1] te Landgraaf is bij dit besluit geen hogere waarde vastgesteld. Een eerder bij besluit van 7 oktober 2010 door het college vastgestelde hogere waarde van 49 dB voor de woning van [appellant sub 1] is in rechte onaantastbaar.

3.1. Het ontwerp van het besluit is blijkens de kennisgeving met ingang van 1 mei 2012 voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. De termijn waarbinnen zienswijzen naar voren konden worden gebracht eindigde derhalve op 11 juni 2012. [appellant sub 1] heeft geen zienswijze over het ontwerpbesluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET GRATIS UIT