Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 3 mei 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 3 mei 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
SAMENVATTING

De rechtbank acht de volgende tenlastegelegde feiten bewezen: Voortgezette handeling van medeplegen van poging tot moord en medeplegen van voorbereiding van moord; medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd; medeplegen van poging tot opzettelijk een ontploffing teweeg brengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummers: 13/997003-11 (A), 13/997011-11 (B) en 13/997011-12 (C) (Promis)

Datum uitspraak: 3 mei 2013

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats] op [1958],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres 1], [postcode plaats],

gedetineerd in het Huis van Bewaring "[locatie]" te [plaats].

 1. Het onderzoek ter terechtzitting

  Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 11, 12, 15, 18, 20, 22, 25 en 27 februari 2013 en 1, 6, 11, 13, 15, 22, 27 en 29 maart 2013 en 12 en 22 april 2013.

  De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, reeds gevoegd. Deze zaken worden hierna als respectievelijk zaak A, zaak B en zaak C aangeduid.

  De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. J. Plooij en J.J. Beliën en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. A.M. Moszkowics naar voren hebben gebracht.

 2. Tenlastelegging

  Aan verdachte is - na wijzigingen ter terechtzittingen van 11 februari 2013 en 13 maart 2013 - ten laste gelegd dat

  Ten aanzien van het in zaak A onder 1 ten laste gelegde

  hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 mei 2010 tot en met 21 juli 2010 te Gouda en/of/althans (elders) in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [persoon 1] van het leven te beroven, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, na kalm beraad en rustig overleg, het volgende heeft gedaan:

  verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s):

  - heeft/hebben een plan opgevat en/of besproken en/of een besluit genomen en/of ingestemd met een plan/besluit om [persoon 1] om het leven te brengen, en/of

  - is/zijn naar die [persoon 1] toe gegaan en/of

  - heeft/hebben tegen die [persoon 1] (in het Engels en/of in het Nederlands) gezegd dat hij een bericht van mr. en/of [persoon 2] had, en/of

  - heeft/hebben (vanaf korte afstand) een vuurwapen op die [persoon 1] gericht en/of

  - heeft/hebben (vervolgens) de trekker van dat vuurwapen overgehaald, althans getracht de trekker van dat vuurwapen over te halen,

  terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  Ten aanzien van het in zaak A onder 2 ten laste gelegde

  hij zich op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 mei 2010 tot en met 21 juli 2010 te Gouda en/of te Nijkerk en/of/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft schuldig gemaakt aan voorbereiding van het misdrijf van moord (te plegen op [persoon 1]), hebbende verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s) toen en daar opzettelijk een vuurwapen en/of munitie en/of een telefoon en/of een (vlucht)auto, bestemd tot het begaan van dat misdrijf, voorhanden gehad;

  Ten aanzien van het in zaak A onder 3 ten laste gelegde

  hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 mei 2010 tot en met 21 juli 2010 te Gouda en/of te Nijkerk en/of/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen een (vuur)wapen van categorie III, te weten een pistool, met opschrift Walther, type PP, kaliber 7.65 mm, en/of (bijbehorende) munitie, voorhanden heeft gehad;

  De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voor zover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

  Ten aanzien van het in zaak A onder 4 ten laste gelegde

  hij op of omstreeks 13 juni 2010 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een ontploffing teweeg heeft gebracht, immers heeft/hebben verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) opzettelijk een handgranaat, althans een voorwerp bestemd voor het treffen van personen en/of zaken door middel van een ontploffing, van de pin ontdaan en vervolgens die handgranaat, althans dat voorwerp, bij een (bedrijfs)pand (perceel [perceel 1]) door een raam naar binnen gegooid, terwijl daarvan gemeen gevaar voor dat (bedrijfs)pand en/of zich in dat (bedrijfs)pand bevindende meubels en/of een zich in dat (bedrijfs)pand bevindende (houten) vloer en/of radiator en/of andere zich in dat (bedrijfs)pand bevindende goederen, in elk geval gemeen gevaar voor goederen, te duchten was;

  Ten aanzien van het in zaak A onder 5 ten laste gelegde

  hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 mei 2010 tot en met 13 juni 2010 te Amsterdam en/of/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een wapen als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie II onder 7 van de Wet wapens en munitie, te weten een handgranaat, althans een voorwerp bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of door middel van ontploffing, voorhanden heeft gehad;

  De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

  Ten aanzien van het in zaak A onder 6 ten laste gelegde

  hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2009 tot en met 1 april 2011, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, te Amsterdam en/of Hattem en/of Nijkerk en/of Amstelveen en/of Utrecht, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [persoon 3] en/of [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 2] en/of [rechtspersoon 3] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, te weten;

  - € 250.000,-- op of omstreeks 25 maart 2010 en/of

  - € 50.000,-- op of omstreeks 25 maart 2010 en/of

  - € 50.000,-- op of omstreeks 28 april 2010 en/of

  - € 7.500,-- op of omstreeks 10 mei 2010 en/of

  - € 50.000,-- op of omstreeks 18 juni 2010 en/of

  - € 23.000,-- op of omstreeks 13 september 2010 en/of

  - € 5.195,-- op of omstreeks 12 november 2010 en/of

  - € 5.195,-- op of omstreeks 16 februari 2011 en/of

  - € 70.000,-- op of omstreeks 24 februari 2011 en/of

  - € 4.000,-- op of omstreeks 7 maart 2011,

  hebbende verdachte en/of (één of meer van) zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijke weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid op verschillende tijdstippen (onder meer):

  - tegen [persoon 3] gezegd en/of doen/laten zeggen dat hij/zij een koper had(den) voor het softwareprogramma VTGM en/of aan die [persoon 3] contracten met een firma in Sofia, Bulgarije, getoond en/of

  - tegen [persoon 3] gezegd en/of doen/laten zeggen dat hij/zij in contact stond(en) met een leverancier voor buitenboordmotoren en/of

  - (meermalen) tegen [persoon 3] gezegd en/of doen/laten zeggen dat hij/zij in contact stond(en) met afnemers voor grote hoeveelheden goud en/of

  - (meermalen) tegen [persoon 3] gezegd en/of doen/laten zeggen dat hij/zij in contact stonden met leveranciers van grote hoeveelheden goud uit Iran en/of Zuid-Korea en/of de Filippijnen en/of

  - (meermalen) tegen [persoon 3] gezegd en/of doen/laten zeggen dat ene [persoon 4] goud en/of andere goederen wilde afnemen en/of

  - tegen die [persoon 3] gezegd en/of doen/laten zeggen dat een betaling aan Israël aan de grens was tegengehouden en dat daarom de Israëlische afnemers van goud boos waren op [persoon 3] en/of

  - [persoon 5] zich telefonisch in strijd met de waarheid voor laten doen als deze "[persoon 4]" en/of

  - (meermalen) tegen [persoon 3] gezegd en/of doen/laten zeggen dat hij/zij een grote partij textiel (spijkerbroeken) aangeschaft had(den) en/of

  - aan [persoon 3] en/of [rechtspersoon 2] een valse of vervalste factuur van [persoon 6] ter hoogte van € 477.000,-- betreffende spijkerbroeken, shirts, jassen en werkkleding toegezonden en/of overgelegd en/of

  - aan [persoon 3] en/of [rechtspersoon 2] en/of [rechtspersoon 1] een valse of vervalste vrachtbrief op naam van vervoerder "[rechtspersoon 4]" toegezonden en/of overgelegd en/of

  - aan [persoon 3] een koffertje getoond waarin een stapel briefjes met als bovenste een biljet van € 500 opgeborgen was,

  ten gevolge waarvan [persoon 3] en/of [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 2] en/of [rechtspersoon 3] (telkens) werd(en) bewogen tot voornoemde afgifte;

  Ten aanzien van het in zaak A onder 7 ten laste gelegde

  hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2009 tot en met 1 april 2011 te Amsterdam en/of Hattem en/of Nijkerk en/of Amstelveen en/of Utrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  1. een geschrift valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, te weten:

   een factuur, gedateerd 30 maart 2010, van [persoon 6] voor [rechtspersoon 2], in verband met een partij textiel ter hoogte van € 477.000, door deze valselijk - immers opzettelijk in strijd met de waarheid - op te maken terwijl er geen textiel was aangeschaft/geleverd,

   zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen,

   zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken, en/of

  2. eerdergenoemde vals en/of vervalst geschrift voorhanden heeft gehad;

   Ten aanzien van het in zaak A onder 8 ten laste gelegde

   hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 maart 2010 tot en met 1 april 2011, te Amsterdam en/of Hattem en/of Nijkerk en/of Amstelveen en/of Utrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

   van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,

   immers heeft hij verdachte, tezamen en in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT