Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13 juni 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:13 juni 2013
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Sportvisser. Geen objectieve winstverwachting; geen bron van inkomen.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team belastingrecht

Meervoudige Belastingkamer

Kenmerk: 12/00704

Uitspraak op het hoger beroep van

de heer X,

wonende te Y,

(hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 6 september 2012, nummer AWB 11/6304, in het geding tussen

belanghebbende

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest,

(hierna: de Inspecteur)

betreffende na te noemen navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  1.1. Aan belanghebbende is onder aanslagnummer 0000.00.000.H.67 over het jaar 2006 een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning (tevens verzamelinkomen) van € 32.970, welke navorderingsaanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur is gehandhaafd.

  1.2. Belanghebbende is van deze uitspraak in beroep gekomen bij de Rechtbank. Ter zake van dit beroep is geen griffierecht geheven. Bij haar vorenvermelde uitspraak heeft de Rechtbank het beroep ongegrond verklaard.

  1.3. Tegen deze laatste uitspraak heeft belanghebbende hoger beroep ingesteld bij het Hof. Ter zake van dit beroep heeft de griffier van belanghebbende een griffierecht geheven van € 115. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

  1.4. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgehad op 3 april 2013 te 's-Hertogenbosch. Aldaar zijn toen verschenen en gehoord belanghebbende, alsmede de Inspecteur.

  1.5. Het Hof heeft aan het einde van de zitting het onderzoek gesloten.

  1.6. Van de zitting is geen proces-verbaal opgemaakt.

 2. Feiten

  Op grond van de stukken van het geding en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor het Hof komen vast te staan.

  2.1. Belanghebbende, geboren in 1970, was aanvankelijk fulltime in dienstbetrekking werkzaam in de mosselvisserij. Vanaf medio 2006 was hij parttime in dienstbetrekking werkzaam. In zijn vrije tijd is hij van oudsher een verwoed sportvisser.

  2.2. Vanaf maart 2006 heeft hij getracht een door hem voor dit doel aangeschaft vaartuig, met zichzelf als schipper, in de weekenden te verhuren aan sportvissers. Hij heeft zich als zodanig met ingang van 25 maart 2006 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  2.3. Belanghebbende heeft evenbedoeld vaartuig, dat geschikt is voor 4 à 5 personen, op 7 maart 2006 gekocht voor, inclusief omzetbelasting, € 47.500. Hij heeft dit voor € 15.000 bekostigd uit de opbrengst van de verkoop van het vaartuig dat hij reeds bezat en voor het restant uit een verhoging van de hypothecaire lening op zijn eigen woning.

  2.4. In de door belanghebbende op 6 april 2006 ingediende Opgaaf startende onderneming omschrijft belanghebbende zijn activiteiten als "varen met sportvissers". Daarnaast wil hij, aldus de opgaaf, aas en hengelsportmateriaal verkopen. Belanghebbende schat dat deze activiteiten 25 uur per week zullen vergen. Hij raamt de jaaromzet voor het eerste jaar op € 15.000, gebaseerd op ongeveer 200 klanten. De bedrijfskosten schat belanghebbende eveneens op € 15.000.

  2.5. Belanghebbende kreeg klanten via een plaatselijke hengelsportzaak en via mond-op-mond-reclame. Behoudens contacten met een Duits visbureau ontplooide hij voor het overige geen reclame- of wervingsactiviteiten.

  2.6. Blijkens zijn aangiften voor de omzetbelasting heeft belanghebbende met zijn vorenvermelde activiteiten de volgende omzetten behaald:

  2006: € 2.433

  2007: € 2.543

  2008: € 1.516

  2009: € 2.099.

  2.7. Het netto resultaat van deze activiteiten bedraagt, inclusief rentelasten:

  2006: negatief € 7.149

  2007: negatief € 7.901

  2008: negatief € 9.089

  2009: positief € 571.

  Hierbij is rekening gehouden met een afschrijving op het onder 2.2 bedoelde vaartuig van € 4.687 in 2006...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT