Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Limburg, Sector kanton, 19 juni 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 juni 2013
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Netbeheerder vordert schadevergoeding van gedaagde, op wiens naam de elektriciteitsaansluiting staat van het adres waar een hennepkwekerij is aangetroffen. Overeenkomst tussen netbeheerder en gedaagde wordt geacht stilzwijgend tot stand te zijn gekomen. Schending zorgplicht gedaagde. Schadeplichtig. Netbeheerder heeft haar stelling dat er sprake is geweest van een aan de aangetroffen kweek... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 507495 CV EXPL 12-5471

AB

Vonnis van 19 juni 2013

in de zaak van

ENEXIS B.V.

gevestigd te Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch,

eisende partij,

verder te noemen: Enexis,

gemachtigde: mr. G.E.M.C. Reinartz,

tegen

[naam gedaagde partij],

wonend te [adresgegevens gedaagde partij],

gedaagde partij,

verder te noemen: [naam gedaagde partij],

gemachtigde: mr. D.M. Penn.

 1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:

  - Het exploot van dagvaarding, uitgebracht op 30 augustus 2012;

  - de conclusie van antwoord,

  - het proces-verbaal van de op 21 mei 2013 gehouden comparitie na antwoord.

  1.2. Vervolgens is vonnis bepaald, waarvan de uitspraakdatum is vastgesteld op heden.

 2. DE FEITEN EN HET GESCHIL

  2.1. Op 21 juli 2010 is door de politie op het adres [adresgegevens] een hennepkwekerij aangetroffen. Deze hennepkwekerij bevond zich in twee ruimtes in de kelder van een café met zaal, die door [naam gedaagde partij] werden gehuurd en geëxploiteerd. De elektriciteitsaansluiting van het betreffende adres stond op naam van [naam gedaagde partij].

  2.2. De in kweekruimte 1 aangetroffen planten waren op het moment van ontdekken zes weken oud en de in kweekruimte 2 aangetroffen planten waren ongeveer vier weken oud.

  2.3. Enexis heeft de elektriciteitsmeter van de betreffende aansluiting laten onderzoeken. In het onderzoeksrapport d.d. 27 juli 2010 staat onder meer en voor zover van belang:

  “Resultaten

  de meter werd aangeboden met een vreemde loden verzegeling (W/W). de bovenkap kon gemakkelijk los van de onderkap, dit duidt erop dat de bovenkap eerder los is geweest van de onderkap.

  Men heeft dan de mogelijkheid de meter in zijn registratie te belemmeren.

  Onderzoek wijst uit dat de meter lichte beschadigingen vertoont aan het telwerk I. Het is bekend tevens dat dit soort telwerk gemakkelijk verzet kan worden zonder beschadigingen achter te laten.

  Er zijn krasbeschadigingen aan de bovenzijde van de meterschijf van het blokkeren hiervan.

  Conclusie

  Uit het bovenstaande moet men de volgende conclusie trekken:

  • het is duidelijk dat deze meter open is geweest en dat er aantoonbaar gefraudeerd is met deze meter.

  • Dit onderzoek geeft voldoende aanleiding te twijfelen over de juistheid van de hoeveelheid afgenomen energie. (…)”

  2.4. Enexis stelt zich op het standpunt dat op een dusdanige wijze met de elektriciteitsaansluiting werd gemanipuleerd dat het verbruik van de apparatuur ten behoeve van de hennepkwekerij niet op de teller van de kWh-meter werd geregistreerd, althans daarvan niet meer is af te lezen. Enexis stelt dat [naam gedaagde partij] voor elektriciteitsverbruik via de op zijn naam staande aansluiting zal moeten betalen. Nu dit verbruik niet is geregistreerd, zal dit moeten worden geschat. Bij de berekening van het vermoedelijke verbruik heeft Enexis een aantal uitgangspunten gehanteerd en is zij uitgegaan van één voorafgaande kweek.

  Daarnaast heeft Enexis ook het normale huishoudelijke elektriciteitsverbruik geschat. Enexis heeft het verbruik in de dagvaarding berekend op 56.023 kWh, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 4.246,54.

  2.5. Daarnaast heeft Enexis gesteld dat op het betreffende aansluitadres de geplaatste hoofdzekeringen illegaal waren verzwaard. Bij een legale verzwaring zou een hoger vastrecht zijn berekend. Het verschil in vastrecht dat werd betaald op basis van de door Enexis geplaatste hoofdzekeringen en het vastrecht dat diende te worden betaald op basis van de aangetroffen hoofdzekeringen bedraagt volgens Enexis € 247,82 exclusief btw bij een fraude gedurende 105 dagen.

  2.6. Enexis stelt dat zij ten gevolge van de enorme toename van het aantal fraudes met de elektriciteitsafname bij hennepkwekerijen genoodzaakt is geweest voor dit soort fraudes een afzonderlijke fraude-afdeling in het leven te roepen. Zij stelt dat zij de kosten van de interne medewerkers van deze afdeling mag omslaan over de diverse fraudeurs naar rato van de omvang van de fraude. In dit geval stelt Enexis deze kosten op een bedrag van € 260,00.

  2.7. Enexis stelt dat zij de elektriciteitsaansluiting heeft afgesloten en dat de kosten daarvan ad € 45,60 voor rekening van [naam gedaagde partij] komen.

  2.8. Enexis stelt dat zij de kWh-meter heeft moeten vervangen en dat de kosten daarvan ad € 80,86 voor rekening van [naam gedaagde partij] komen.

  2.9. Nu uit het onderzoek naar de kWh-meter blijkt dat deze inderdaad beschadigd was, komen de kosten van dit onderzoek ad € 95,00 voor rekening van [naam gedaagde partij], zo stelt Enexis.

  2.10. Volgens Enexis heeft een van haar monteurs drie uur “aan deze kwestie” moeten besteden. Deze kosten, ad € 62,00 per uur en dus in totaal € 186,00, komen volgens Enexis voor rekening van [naam gedaagde partij].

  2.11. Volgens Enexis heeft een van haar fraude-inspecteurs vier uur aan deze kwestie moeten besteden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT