Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, April 02, 2009

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2009/04/02
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
SAMENVATTING

Computervredebreuk en diefstal van virtuele goederen binnen een online computerspel. Beide feiten gepleegd door middel van het gebruik van een 'fake-site', Artikel 138a lid 2 van het Wetboek van Strafrecht geen lex specialis van artikel 310/311 WvSr.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK AMSTERDAMParketnummer: 13/431515-08Datum uitspraak: 2 april 2009op tegenspraakVERKORT VONNISvan de kinderrechter te Amsterdam, in de strafzaak tegen:[verdachte]geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres[adres].De kinderrechter heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 maart 2009.1. TenlasteleggingAan verdachte is telastegelegd hetgeen staat omschreven in de dagvaarding, waarvan een kopie als bijlage aan dit vonnis is gehecht. De in die dagvaarding vermelde tenlastelegging geldt als hier ingevoegd.2. VoorvragenGeldigheid van de dagvaardingNa de bestudering van de tekst van de dagvaarding is gebleken dat abusievelijk in de daarin opgenomen tenlastelegging onderdelen zijn weggevallen.In het onder 1 en 2 tenlastegelegde worden de desbetreffende uitvoeringshandelingen telkens uitgesplitst in twee categorieën:1. handelingen die zouden zijn verricht door middel van het (goed) beantwoorden van de geheime inlogvraag gericht op het verkrijgen van de inloggegevens van de gebruikers van www.hotmail.com;2. handelingen die zouden zijn verricht met behulp van een zogenaamde 'fake-site' van www.hotmail.com, dan wel een zogenaamde 'key-logger', gericht op het verkrijgen van de inloggegevens van de gebruikers van www.hotmail.com en www.habbohotel.nl.Naar aanleiding van de stukken en gelet op het verhandelde ter terechtzitting, moet worden aangenomen dat na de laatste alinea van blad 2 (feit 1) en de voorlaatste alinea van blad 4 (feit 2) van de dagvaarding, waarvan de daarin voorkomende tekst telkens betrekking heeft op hiervoor genoemde tweede categorie handelingen, kennelijk telkens is nagelaten de volgende tekst op te nemen:dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (vervolgens) de mailberichten afkomstig van (de server van) de internetsite van www.habbohotel.nl en/of de server van TTG Sulake B.V. in de inbox van de in de tenlastelegging voornoemde gebruikers heeft/hebben geopend, en het Habbohotel (per email) heeft/hebben gevraagd om een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord toe te sturen/mailen en (vervolgens) met gebruikmaking van de/het nieuw verkregen gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) van voornoemde Habbohotel op de site van www.habbohotel heeft/hebben ingelogd op de habbohotel-accounts van voornoemde gebruikers met de (hotmail/habbohotel) na(a)m(en) '[naam1]' en '[naam2]' en '[naam3]' en '[naam4]' en '[naam5]' en '[naam6]' en '[naam7]' en '[naam8]' en '[naam9]'.De voornoemde tekst is in de dagvaarding onder het 1 en 2 tenlastegelegde telkens wel met betrekking tot de eerstgenoemde categorie handelingen opgenomen. Mede gelet op de samenhang van de genoemde categorieën handelingen moet worden aangenomen dat per abuis is nagelaten het betreffende tekstblok in de genoemde plaatsen van de dagvaarding op te nemen. Deze kennelijke verschrijving behoort naar het oordeel van de kinderrechter niet te leiden tot een (partiële) nietigverklaring van de dagvaarding. Het genoemde tekstblok zal dan ook door de kinderrechter in de dagvaarding worden ingelezen.3. Waardering van het bewijsDe kinderrechter acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte1.In de periode van 3 december 2006 tot en met 18 februari 2007 te [woonplaats] of [woonplaats], telkens tezamen en in vereniging met een ander of anderen,opzettelijk en wederrechtelijk in geautomatiseerde werken, te weten de server van de internetsite van www.habbohotel.nl en/of de server van TTG Sulake B.V. en de server van de internetsite van www.hotmail.com of in een deel daarvan, zijn binnengedrongen,waarna verdachte en zijn mededaders vervolgens gegevens, die waren opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen door middel van die geautomatiseerde werken waarin verdachte en zijn mededaders zich wederrechtelijk bevonden, voor zichzelf of een ander of anderen hebben overgenomen, afgetapt of opgenomen,door dat hij, verdachte en zijn mededaders, een zogenaamde 'fake-site' van www.hotmail.com hebben gemaild of gestuurd naar de gebruikers van de internetsite van www.habbohotel.nl en het TTG Sulake B.V. en de internetsite van www.hotmail.com, te weten '[naam1]' en '[naam2]' en '[naam3]' en '[naam4]' en '[naam5]' en '[naam6]' en '[naam7]' en '[naam8]'en daarbij voornoemde gebruikers hebben gevraagd om de link van voornoemde 'fake-site', welke link als bijlage was verborgen in het mailbericht te openen, waarbij voornoemde gebruikers werden doorgeleid naar de 'fake-site' van www.hotmail.com en aldaar hun originele gebruikersnaam en wachtwoord invoerden, en waardoor hij, verdachte en zijn mededaders de inloggegevens van voornoemde gebruikers konden lezen en opslaan,en vervolgens op de originele internetsite van www.hotmail.com hebben ingelogd met gebruikmaking van de opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden en de mailberichten afkomstig van de server van de internetsite van www.habbohotel.nl en/of de server van TTG Sulake B.V. hebben geopend, en voornoemde Habbohotel per email hebben gevraagd om een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord toe te sturen/mailen, en vervolgens met gebruikmaking van de nieuw verkregen gebruikersnamen en wachtwoorden van voornoemde Habbohotel op de site van www.habbohotel.nl hebben ingelogd op de habbohotel-accounts van voornoemde gebruikers met de hotmail/habbohotel namen [naam1]' en '[naam2]' en '[naam3]' en '[naam4]' en '[naam5]' en '[naam6]' en '[naam7]' en '[naam8]'.2.In de periode van 3 december 2006 tot en met 18 februari 2007 te [woonplaats] of [woonplaats], telkens tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigeninguit de virtuele hotelkamers van het habbohotel van de server van de internetsite www.habbohotel.nl en TTG Sulake B.V. van de gebruikers [gebruiker1] (gebruikmakende van de naam '[naam7]') en [gebruiker2] (gebruikmakende van de naam '[naam6]') en [gebruiker3] (gebruikmakende van de naam '[naam8]') en de gebruikers met de naam [naam1]' en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT