Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 25 november 2009

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:25 november 2009
Uitgevende instantie::Rechtbank Rotterdam
SAMENVATTING

een valse werkgeversverklaring heeft afgegeven, de makelaar die 1 van de woningen heeft getaxeerd en de verkoper van 1 van de woningen. Max. 255 karakters

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtbank Rotterdam

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 305607 / HA ZA 08-1008

Uitspraak: 25 november 2009

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPARCK HYPOTHEKEN B.V.,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUION 88 B.V.,

beide gevestigd te Amsterdam,

eiseressen,

advocaat mr. P.H.Ch.M. van Swaaij,

- tegen -

[gedaagde], wonende te Rockanje, gemeente Westvoorne, gedaagde, advocaat mr. D.I. van de Wel,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [ABC] CONSULTANCY B.V., gevestigd te Veendam, gedaagde, niet verschenen,

[gedaagde-1], wonende te Veendam, gedaagde, advocaat mr. M.A.D. Bol,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBF MAKELAARDIJ OG B.V., gevestigd te Rotterdam,

[gedaagde-2], wonende te Sleeuwijk, gedaagden, advocaat mr. J.F. Bienfait,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 5 PUNT 20 B.V., gevestigd te Riel, gemeente Goirle, gedaagde, advocaat mr. J. Kneppelhout,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EDRO VASTGOED B.V., gevestigd te Rotterdam,

[gedaagde-3], wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagden, advocaat mr. G.J. Burgert.

Partijen worden hierna ook wel aangeduid als “Sparck” respectievelijk “Quion”, “[gedaagde]”, “[ABC] Consultancy”, “[gedaagde-1]”, “SBF”, “[gedaagde-2]”, “5punt20”, “Edro” en “[gedaagde-3]”.

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaardingen d.d. 3 en 4 april 2008 en de door Sparck en Quion overgelegde producties;

- incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring aan de zijde van 5punt20;

conclusie van antwoord aan de zijde van [gedaagde], met producties;

conclusie van antwoord aan de zijde van SBF en [gedaagde-2], met producties;

conclusie van antwoord aan de zijde van Edro en [gedaagde-3], met producties;

akte overlegging producties, behorend bij de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring aan de zijde van 5punt20;

incidentele conclusie van antwoord tot oproeping in vrijwaring;

tussenvonnis van deze rechtbank d.d. 3 september 2008, waarbij 5punt20 is toegestaan om SBF en Adrianus Barends in vrijwaring op te roepen;

conclusie van antwoord aan de zijde van [gedaagde-1], met producties;

conclusie van antwoord aan de zijde van 5punt20;

- conclusie van repliek, tevens houdende akte wijziging van eis, met producties;

- conclusie van dupliek aan de zijde van [gedaagde];

- conclusie van dupliek aan de zijde van Edro en [gedaagde-3], met producties;

- conclusie van dupliek aan de zijde van 5punt20;

conclusie van dupliek aan de zijde van SBF en [gedaagde-2], met productie;

conclusie van dupliek aan de zijde van [gedaagde-1];

de stukken van het op 5 maart 2008 ten verzoeke van Sparck en Quion ten laste van [ABC] Consultancy en [gedaagde-1] onder ING Bank N.V. gelegde conservatoire beslag.

2 De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen – voor zover van belang – het volgende vast:

2.1 Sparck houdt zich bezig met het verstrekken en beheren van hypothecaire geldleningen. Quion houdt zich bezig met het beleggen van gelden door het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan natuurlijke personen ten behoeve van woningfinancieringen. Beide zijn 100% dochterondernemingen van Sparck Holding B.V.

2.2 [gedaagde] is op huwelijkse voorwaarden gehuwd met de heer A. Barends (hierna: Barends).

2.3 [gedaagde-1] is directeur/grootaandeelhouder van [ABC] Consultancy. [ABC] Consultancy handelt mede onder de naam I-People. Barends is tot 1 maart 2006 (mede)bestuurder geweest van [ABC] Consultancy.

2.4 [gedaagde-2] is bestuurder van SBF.

2.5 Sparck en 5punt20 hebben op 15 december 2005 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, welke overeenkomst – voor zover thans van belang – het volgende inhoudt:

“(…)

Overwegende dat:

SPARCK een organisatie is die financiële producten aanbiedt aan consumenten,

5punt20 beschikt over uitgebreide ervaring en knowhow op het gebied van taxaties van onroerende

zaken.

(…)

In deze overeenkomst worden de volgende definities gehanteerd:

Opdrachtgever: Een klant, dan wel mogelijke klant van SPARCK, dan wel een medewerker van SPARCK.

Opdracht tot taxatie: De opdracht die een opdrachtgever geeft aan 5punt20 tot het uitvoeren van een taxatie via een tussenpersoon aangesloten bij SPARCK.

(…)

Artikel 2: Samenwerking

Partijen gaan hierbij, onder de voorwaarden van deze overeenkomst, een samenwerking aan op het gebied van het uitbrengen van inpandige taxaties met betrekking tot onroerende zaken in Nederland ten behoeve van klanten van SPARCK.

(…)

Artikel 4: De dienstverlening; kwaliteiten en garantie

1. De afspraken in deze overeenkomst zijn van toepassing op onderstaande diensten:

Diensten

Selectie taxateur

Uitvoering taxatie

Modelwaarderapport

Kwaliteitscontrole

Beschikbaar stellen gegevens

Afhandeling van vragen

(…)

8. 5punt20 voert voor elk taxatierapport de volgende controles uit:

Controle

Vergelijking waarde taxatie en modelwaarderapport.

(controleren op recente verbouwingen)

(koopsom vergelijken met taxatiewaarde)

(executiewaarde vergelijken met vroegere verkoopwaardes)

(hertaxatie)

5punt20 is jegens de opdrachtgevers verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van het uitgebrachte taxatierapport. Als een taxatierapport volledig onbetrouwbaar zou zijn zal 5punt20 op voorhand actie ondernemen zodat de volledige onbetrouwbaarheid over dit taxatierapport zal worden aangepast naar minimaal twijfels over betrouwbaarheid. Dit betekent dat 5punt20 op eigen initiatief een contra-taxatie of nader onderzoek kan uitvoeren.

(…)

11. 5punt20 verklaart hierbij en staat daarvoor jegens SPARCK en de opdrachtgevers in, dat de taxateurs zijn ingeschreven bij de (…) CRMT.

(…)

Artikel 8: Procedures; aanvraag en uitvoering

De aanvraag c.q. de opdracht door opdrachtgever tot het vervaardigen van een taxatierapport geschiedt door een bij SPARCK aangesloten tussenpersoon door middel van een taxatieopdracht op de site van SPARCK.

Artikel 9: Informatieverschaffing en uitvoering

1. 5punt20 en SPARCK informeren de opdrachtgevers zo goed mogelijk over de feitelijke gang van zaken bij het verrichten van de taxatie.

(…)”

2.6 [gedaagde-3] is bestuurder van Edro. Edro houdt zich onder meer bezig met de aankoop, verkoop en exploitatie van onroerende goederen.

2.7 Barends heeft in februari 2007 van Edro gekocht een appartement aan de Henegouwerlaan 24a te Rotterdam (hierna: het appartement) voor een bedrag ad

€ 428.000,-. De hiervan opgemaakte schriftelijke koopovereenkomst is gedateerd op 15 februari 2007.

2.8 Op 28 februari 2007 heeft [gedaagde-2] namens SBF het appartement getaxeerd en hiervan een taxatierapport opgemaakt.

2.9 Op 21 maart 2007 heeft SBF nogmaals een taxatierapport betreffende het appartement opgemaakt, welk rapport – voor zover thans van belang – het volgende inhoudt:

“(…)

Datum opdracht : 20 maart 2007

Naam opdrachtgever : De heer A. Barends

(…)

Opdracht is namens opdrachtgever verstrekt door : 5punt20 (…)

(…)

Datum opname en inspectie : 21 februari 2007

(…)

- onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik : € 428.000,00 (…)

- executiewaarde vrij van huur en gebruik : € 385.000,00 (…)

- Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik

na verbouwing : € 453.000,00 (…)

- Executiewaarde vrij van huur en gebruik na verbouwing : € 410.000,00

(…)

De taxatie is uitgevoerd door D.F. [gedaagde-2]

(…)”

De in dit taxatierapport vermelde bedragen zijn dezelfde als de bedragen die staan vermeld in het op 28 februari 2007 door SBF opgemaakte taxatierapport.

2.10 Voormeld taxatierapport van 21 maart 2007 is opgemaakt in het kader van voormelde samenwerkingsovereenkomst tussen Sparck en 5punt20. 5punt20 heeft de opdracht hiertoe gekregen van Briljant Advies, een hypotheekbemiddelaar die als tussenpersoon is aangesloten bij Sparck.

2.11 Sparck heeft op 10 april 2007 aan Barends een hypothecaire lening verstrekt tot een bedrag van € 470.800,- ten behoeve van de aankoop door Barends van het appartement. In de desbetreffende akte staat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT