Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 10 maart 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:10 maart 2010
Uitgevende instantie::Rechtbank Rotterdam
SAMENVATTING

Vordering curator volstorting aandelen. Bankverklaring.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 312970 / HA ZA 08-1990

Vonnis van 10 maart 2010

in de zaak van

Hendrik Gerhard RUIS, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BB AIR B.V.,

kantoorhoudende te Meppel,

eiser,

advocaat mr. J.I. Veldhuis - Lampe,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ONLUMIJ ACTIVA BEHEER B.V.,

gevestigd te Ridderkerk ,

gedaagde,

advocaat mr. E.J. Eijsberg.

Partijen zullen hierna de curator en Onlumij genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 30 juli 2008, met producties;

  - de conclusie van antwoord, met producties;

  - het tussenvonnis van 8 oktober 2008, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

  - het proces-verbaal van de op 19 februari 2009 gehouden comparitie van partijen;

  - de conclusie van repliek, met producties;

  - de conclusie van dupliek, met producties;

  - het tussenvonnis van 23 september 2009, waarbij het pleidooiverzoek van Onlumij is afgewezen.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BB Air B.V. (hierna:

  BB Air) is opgericht op 15 november 2004 door Onlumij en [B.V.] (hierna: [B.V.]). [B.V.] heeft bij de oprichting 60% procent van de aandelen in BB Air genomen. Onlumij heeft 40% van de aandelen genomen. Bij de (ondertekening van de akte van) oprichting werd Onlumij, via haar bestuurder

  Aequator B.V., vertegenwoordigd door [X] (hierna: [X]). [B.V.] werd vertegenwoordigd door [Y] (hierna: [Y]).

  2.2. In de notariële akte van oprichting van BB Air is onder meer opgenomen:

  “(…)

  1. DIRECTIE, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL

  (…)

 3. Bij de oprichting zijn geplaatst ACHTTIENDUIZEND (18.000) AANDELEN VAN EEN EURO (€ 1,00) ELK, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van ACHTTIENDUIZEND

  EURO (€ 18.000,00)

 4. In het geplaatste kapitaal wordt DEELGENOMEN DOOR de oprichter ONLUMIJ ACTIVA BEHEER B.V. voornoemd voor ZEVENDUIZEND TWEEHONDERD (7.200) AANDELEN en door de oprichter [B.V.] voornoemd voor TIENDUIZEND ACHTHONDERD (10.800) AANDELEN.

 5. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna sub B en C vermeld.

  Waar daarbij sprake is van:

  - de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap; en

  - de oprichters, wordt daaronder verstaan: ONLUMIJ ACTIVA BEHEER B.V. voornoemd en [B.V.] voornoemd.

  1. STORTING IN GELD

   De geplaatste aandelen worden door de oprichters volgestort in geld.

  2. AANVAARDING STORTINGEN De onder B bedoelde stortingen hebben plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten verklaring(en), als bedoeld in de wet, welke stortingen bij deze door de vennootschap worden aanvaard.

   (…)”.

   2.3. In de bij de oprichtingsakte gevoegde, door [Y] en [X] voor akkoord ondertekende, bankverklaring van 12 november 2004 is onder meer opgenomen:

   “(…)

   De ondergetekende ABN AMRO Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, mede kantoorhoudende te Meppel, verklaart, in verband met het bepaalde in artikel 203a...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT