Wet van 28 januari 2011, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 28 januari 2011, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld, dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319); Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven of op na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2011BeatrixDe Minister van Infrastructuur en Milieu,M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Begrotingsstaat inzake het Infrastructuurfonds behorende bij de Wet van 28 januari 2011,Stb. 73

Begroting 2011

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verplichtingen

(x € 1 000)

Uitgaven

(x € 1 000)

Ontvangsten

(x € 1 000)

11

Hoofdwatersystemen

759 716

1 017 145

114 300

12

Hoofdwegennet

3 739 149

3 086 172

159 772

13

Spoor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT