Wet van 28 januari 2011, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (slotwet)

Wet van 28 januari 2011, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (slotwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2009 en vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009,Stb. 98, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2010,Stb. 69; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2011BeatrixDe Minister van Infrastructuur en Milieu,M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van 28 januari 2011,Stb. 74

Begroting 2009

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Bedragen in EUR 1 000

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8 790 820

90 373

335 947

26 993

– 42 823

– 1 692

Beleidsartikelen

31

Integraal waterbeleid

72 581

79 382

570

2 046

2 475

1 680

– 2 365

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

51 411

54 411

3 700

1 225

1 545

521

– 1 544

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

46 147

47 747

0

4 454

5 498

4 372

4 582

122

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

73 437

77 784

98

1 898

11 186

41 030

19 383

35

Mainports en logistiek

63 518

69 578

11 276

3 311

13 611

15 541

5 247

360

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

80 654

107 945

59 190

5 270

– 10 577

1 068

13 919

– 22 990

37

Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

47 903

44 445

454

– 1 846

– 2 598

– 789

2 685

– 454

Niet-beleidsartikelen

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

8 502 097

8 088 770

– 14 988

30 874

228 920

177 909

40

Nominaal en onvoorzien

– 7 296

– 7 296

265 269

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT