Besluit van 26 februari 2011 tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart in verband met de invoering van de aantekening PRO

Besluit van 26 februari 2011 tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart in verband met de invoering van de aantekening PRO

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 september 2010, CEND/HDJZ-2010/1246 sector LUV, Hoofddirectie Juridische Zaken; Gelet op artikel 7, vierde lid, van richtlijn nr. 2006/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 april 2006 inzake een communautaire vergunning voor luchtverkeersleiders (PbEU L 114) en artikel 2.2, zesde lid, van de Wet luchtvaart; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 20 oktober 2010, nr. W09.10.0444/IV;Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 8 februari 2010, IENM/BSK-2011/6202, Hoofddirectie Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Bijlage II, behorende bij artikel 18 van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, wordt vervangen door bijlage II zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot’s-Gravenhage, 26 februari 2011BeatrixDe Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,J. J. Atsma

Uitgegeven de zeventiende maart 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

Bijlage behorende bij artikel I, van het Besluit van tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart in verband met de invoering van de aantekening PRO

Bijlage II behorende bij artikel 18 van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

Verklarende afkortingenlijst:

ACS:

bevoegdheid tot het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten met behulp van surveillanceapparatuur (Area Control Surveillance);

ACP:

bevoegdheid tot het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten zonder surveillanceapparatuur (Area Control Procedural);

ADI:

bevoegdheid tot het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten ten behoeve van het luchtvaartterreinverkeer op of in de nabijheid van een luchtvaartterrein dat over gepubliceerde procedures voor nadering of vertrek op instrumenten beschikt (Aerodrome Control Instrument);

ADR:

bevoegdheid van:

  1. vluchtinformatieverstrekkers tot het verstrekken van advies en inlichtingen aan luchtvaartterreinverkeer en luchtverkeer op en nabij een luchtvaartterrein dan wel het verstrekken van alarmering;

  2. luchthaveninformatieverstrekkers tot het verstrekken van luchtvaartterreininformatie aan luchtvaartterreinverkeer op een luchtvaartterrein (Aerodrome);

    ADS:

    bevoegdheid tot het verlenen van naderingsluchtverkeersleidingsdiensten en verstrekken van luchtverkeersleiding met behulp van een ADS-systeem waarmee luchtvaartuigen onder andere informatie uitzenden over...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT