Wet van 17 maart 2011 tot wijziging van de Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering)

Wet van 17 maart 2011 tot wijziging van de Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal financiële bepalingen van de Wet bodembescherming te wijzigen in verband met de decentralisatie-uitkering; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet bodembescherming wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1 vervalt het begrip «budgetperiode» en de daarvan gegeven omschrijving en wordt aan het slot van de omschrijving van het begrip «provinciaal milieuprogramma» de puntkomma vervangen door een punt. BHoofdstuk VII, paragrafen 3.1 en 3.3, vervalt.CArtikel 77a vervalt.DArtikel 86b vervalt.EDe artikelen 87a en 87b worden vervangen door een artikel, luidende:

Artikel 87

a.

  1. Op verzoek van Onze Minister doen gedeputeerde staten verslag over: a. de uitvoering van deze wet op hun grondgebied, en b. de voortgang van de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie. 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze waarop het verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan, alsmede omtrent de gegevens die daarbij worden verstrekt. 3. Naar aanleiding van het verslag, bedoeld in het eerste lid, kan een gesprek van Onze Minister met gedeputeerde staten over de uitvoering van de wet plaatsvinden. 4. Burgemeester en wethouders van de gemeenten die niet in artikel 88, eerste lid of krachtens het zevende lid, zijn genoemd, doen met betrekking tot het grondgebied van hun gemeente aan gedeputeerde staten van een provincie een opgave van de gegevens, bedoeld in het tweede lid. FArtikel 88 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt « 86b, 87a, 87b» vervangen door: 87a. 2. In het tweede lid wordt «voor de in artikel 76 omschreven activiteiten»...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT