Besluit van 28 maart 2011 tot wijziging van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L70)

Besluit van 28 maart 2011 tot wijziging van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L70)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 maart 2011, nr. IENM/BSK-2011/6615, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Gelet op de artikelen 8.25d, dertiende lid, 8.25e, vijfde lid, en 8.25f, tiende lid, van de Wet luchtvaart;De afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 maart 2011, nr. W14.11.0060/IV);Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 maart 2011, nr. IENM/BSK-2011/41532, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

AArtikel 2 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt na «bagage» ingevoegd: , alsmede van vracht. 2. In het eerste lid, onderdeel d, wordt na «bagage» ingevoegd: , alsmede van vracht. 3. In het tweede lid, wordt «vijfde lid» vervangen door: zesde lid. BArtikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het vierde lid, onderdeel b, wordt «vijfde lid» vervangen door: zesde lid. 2. Het vierde lid, onderdeel d, onder 3°, komt te luiden als volgt: 3°. een prognose van de wijziging van de totale opbrengst, met een specificatie van de opbrengsten uit de verschillende tarieven, alsmede de totale kosten, met een nadere specificatie van de kostenstructuur voor het komende boekjaar ten opzichte van het lopende boekjaar, 3. In het vierde lid, onderdeel d, onder 5°, wordt «negende lid» vervangen door: tiende lid. 4. In het vierde lid, onderdeel d, wordt na subonderdeel 6° een nieuw subonderdeel toegevoegd, welke luidt als volgt: 7°. Een prognose van de wijziging van de eventuele overheidsfinanciering van de luchtvaartactiviteiten waarop de tarieven betrekking hebben voor het komende boekjaar ten opzichte van het lopende boekjaar, 5. In het vierde lid, onderdeel e, wordt «zevende lid» vervangen door: achtste lid. 6. In het vijfde lid wordt na «bagage» ingevoegd: , alsmede van vracht. 7. Het zesde lid, onderdeel a, komt te luiden als volgt: a. een verkeers- en vervoersprognose, alsmede het daarop gebaseerde capaciteitsontwikkelingsplan en investeringsprogramma, voor de eerstkomende periode van vijf jaar, 8. Na het achtste lid wordt een nieuw lid toegevoegd dat luidt als volgt: 9. De exploitant raadpleegt de gebruikers over het luchthavenontwikkelingsplan voor de lange termijn en over het capaciteitsontwikkelingsplan voor de eerstkomende vijf jaar. Deze raadpleging vindt plaats voorafgaand aan de raadpleging als bedoeld in artikel 8.25e, tweede lid. CNa artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd dat luidt als volgt:

Artikel 4

a.

Voorafgaand aan de mededeling en ten behoeve van het voorstel van de tarieven en voorwaarden, als bedoeld in artikel 8.25e, eerste lid, van de wet, verstrekken de gebruikers aan de exploitant van de luchthaven informatie over: a. de prognoses betreffende de omvang van hun verkeer en vervoer; b. de prognoses betreffende de samenstelling en het geplande gebruik van hun vloot; c. hun ontwikkelingsprojecten op de luchthaven; d. hun behoeften op de luchthaven. DArtikel 5 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid en het vierde lid, aanhef en onderdelen a, c, f, g, en het zevende lid, wordt na «bagage» telkens ingevoegd: , alsmede van vracht. 2. In het vierde lid, onderdeel e, wordt na «passagiers» ingevoegd: en van vracht. EIn artikel 7, onderdeel h, wordt na «bagage» ingevoegd: , alsmede van vracht.FIn artikel 8, elfde lid, wordt «vijfde lid» vervangen door: zesde lid.GIn artikel 9 wordt na «bagage» ingevoegd: , alsmede van vracht.HIn artikel 10, eerste lid, onderdeel e, wordt «zevende lid» vervangen door: achtste lid.IIn artikel 11 wordt na «bagage» ingevoegd: , alsmede van vracht.JIn artikel 13 wordt «zevende lid» vervangen door: achtste lid.KIn artikel 14 wordt na «bagage» ingevoegd: , alsmede van vracht.LNa artikel 14 wordt een nieuw artikel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT