Wet van 27 januari 2011, houdende aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70)

Wet van 27 januari 2011, houdende aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinsen van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) noodzakelijk is de Wet luchtvaart aan te passen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet luchtvaart wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 8.1b worden de volgende begrippen op alfabetische volgorde ingevoegd:luchthavennetwerk:

een groep luchthavens die als zodanig door de lidstaat is aangewezen en die wordt geëxploiteerd door een en dezelfde exploitant van de luchthaven; representatieve organisatie:

een bij ministeriële regeling aangewezen rechtspersoon die de belangen vertegenwoordigt van gebruikers.BArtikel 8.25d wordt als volgt gewijzigd:1. Onder vernummering van het derde tot en met dertiende lid tot vierde tot en met veertiende lid wordt na het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidende: 3. De tarieven kunnen worden gedifferentieerd uit een oogpunt van algemeen belang, met inbegrip van de bescherming van het milieu. De criteria voor deze tariefsdifferentiatie dienen differentiatie te kunnen rechtvaardigen en zijn objectief en transparant. 2. In het vijfde lid (nieuw) wordt «derde lid» vervangen door: vierde lid en wordt na «passagiers en hun bagage» ingevoegd: , alsmede vracht. 3. in het achtste lid (nieuw), wordt de zinsnede «derde en vierde lid» vervangen door: vierde en vijfde lid, en wordt de zinsnede «eerste en vijfde lid» vervangen door: eerste en zesde lid. 4. in het negende lid (nieuw), wordt achtereenvolgens «zevende lid» vervangen door: achtste lid, «vierde lid» vervangen door: vijfde lid en «vijfde lid» vervangen door: zesde lid. 5. in het tiende lid (nieuw), wordt de zinsnede «van het tweede tot en met achtste lid» vervangen door: van het tweede tot en met negende lid. 6. in het elfde lid (nieuw), wordt de zinsnede «met inachtneming het tweede tot en met achtste lid» vervangen door: met inachtneming van het tweede tot en met negende lid en wordt «zesde lid» vervangen door: zevende lid. 7. in het dertiende lid (nieuw), onder b., wordt «vijfde lid» vervangen door: zesde lid. 8. in het dertiende lid (nieuw), onder d., wordt «derde en vierde lid» vervangen door: vierde en vijfde lid. 9. in het dertiende lid (nieuw), onder f., wordt «zesde lid» vervangen door: zevende lid. 10. in het veertiende lid (nieuw), wordt «twaalfde lid» vervangen door: dertiende lid. C Na artikel 8.25d wordt een artikel toegevoegd dat luidt als volgt:

Artikel 8.25

da.

  1. Onze minister van Verkeer en Waterstaat kan een groep...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT