Besluit van 12 februari 2011 tot vaststelling van het moment van inwerkingtreding van artikelen 20, eerste lid, onder c, en 25, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

Besluit van 12 februari 2011 tot vaststelling van het moment van inwerkingtreding van artikelen 20, eerste lid, onder c, en 25, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 8 februari 2011, nr. IENM/BSK-2011/5479, Hoofddirectie Juridische Zaken; Gelet op artikel III, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit van 31 augustus 2005 tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, onder meer ter uitvoering van Eurocontrol eisen voor personeel met veiligheidstaken binnen de luchtverkeersdienstverlening, de deregulering van ongemotoriseerd luchtvervoer en de erkenning van in het buitenland verrichte medische keuringen; Hebben...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT