Wet van 27 januari 2011 tot wijziging van de begrotingsstaten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wet van 27 januari 2011 tot wijziging van de begrotingsstaten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010, zoals deze zijn vastgesteld bij de wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010, van 4 maart 2010, Stb. 92, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010, Stb. 737; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het Waddenfonds voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4
  1. Voor het jaar 2010 geldt dat in afwijking van artikel 1, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tot de Rijksbegroting behoort. 2. Voor het jaar 2010 geldt dat vanaf 14 oktober 2010 Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 3. Voor het jaar 2010 geldt, in aanvulling op artikel 51, eerste lid, aanhef en onder b, van de Comptabiliteitswet 2001, dat Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, verantwoording aflegt over het gevoerde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT