Wet van 28 januari 2011, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Waddenfonds (XI) voor het jaar 2009 (slotwet)

Wet van 28 januari 2011, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Waddenfonds (XI) voor het jaar 2009 (slotwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI). Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De slotwetmutaties in de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt: A. De departementale begrotingsstaat (bedragen x € 1 000)

Art. no.

Artikelomschrijving

Slotwetmutaties

Slotwetmutaties

Slotwetmutaties

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

01

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

817

4 229

– 371

02

Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur

7 396

418

– 2 231

03

Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

– 61 460

– 16 809

– 1 337

04

Millieukwaliteit van water en bodem

– 17 097

– 6 819

– 2 511

05

Milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving

– 75 166

– 38 459

– 46 186

06

Risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s

6 543

7 878

29

07

(Inter)Nationaal milieubeleid

52 958

– 10 744

– 2 529

08

Externe veiligheid

– 165

5 825

346

09

Handhaving en toezicht

4 709

3 390

720

91

Algemeen

56 100

31 462

– 5 914

92

Nominaal en onvoorzien

2 711

2 549

0B. Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Nederlandse Emissieautoriteit (bedragen x € 1 000)

Baten-lastendienst

Slotwetmutaties

Slotwetmutaties

Baten

Kapitaal-ontvangsten

Nederlandse Emissieautoriteit

– 1 262

– 505

Lasten

Kapitaaluitgaven

Nederlandse Emissieautoriteit

– 945

– 81

Saldo

Nederlandse Emissieautoriteit

– 317

C. Begrotingsstaat van het Waddenfonds (bedragen x € 1 000)

Art. no.

Artikelomschrijving

Slotwetmutaties

Slotwetmutaties

Slotwetmutaties

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

01

Waddenfonds

– 9 284

– 22 968

0

Artikel 2
  1. In afwijking van artikel 54, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor het jaarverslag van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT