Verzet van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 4 de Junio de 2010

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Junio de 2010
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector belasting

Nummer BK-09/00189

Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer d.d. 4 juni 2010

op het verzet van [belanghebbende] te [Z] tegen na te noemen uitspraak na vereenvoudigde behandeling.

Uitspraak en verzet

1.1. Belanghebbende is in verzet gekomen tegen de uitspraak na vereenvoudigde behandeling van de achtste enkelvoudige belastingkamer van dit Hof van 15 september 2009, bekend onder bovengenoemd nummer, waarbij belanghebbende niet-ontvankelijk is verklaard omdat het in hoger beroep verschuldigde griffierecht niet is betaald.

1.2. Het verzet is mondeling behandeld ter zitting van het gerechtshof van 23 april 2010 gehouden te 's-Gravenhage. Aldaar is belanghebbende verschenen. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt.

Standpunt belanghebbende

2.1. De toenmalige gemachtigde van belanghebbende heeft in het verzetschrift - voor zover thans van belang - aangevoerd:

"(...)

Ondergetekende kan zich met deze beslissing niet verenigen, omdat ondergetekende ten tijde van de terpostbezorging in het ziekenhuis lag (gedurende 3 weken), en belastingplichtige aansluitend 3 weken in het buitenland verbleef. (...)".

2.2. Voorafgaand aan de zitting heeft het gerechtshof op 14 april 2010 een nader stuk ontvangen. Daarin staat:

(...)

Voorheen was de heer [A] mijn 'raadsman'.

Deze is vorige maand met onbekende bestemming vertrokken.

Daarmee was het voor mij voor die tijd onbekend dat er een zitting zou plaatsvinden. Gelukkig kwam ik wat correspondentie tegen van deze zitting.

Als bijlage vindt u ook een politierapport dat het e.a. verhelderd over mijn toenmalige raadsman. (...)

2.3. Ter zitting voert belanghebbende als nadere grond aan dat door nalatigheid van zijn toenmalige gemachtigde het verschuldigde griffierecht niet binnen de gestelde termijn is betaald, welk verzuim verschoonbaar is omdat hem dat niet aangerekend kan worden.

Beoordeling van het verzet

3.1. Van de indiener van een hogerberoepschrift wordt door de griffier een griffierecht geheven. Dit geldt evenzeer voor het geval dat gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van een gemachtigde. Het hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien het verschuldigde griffierecht niet binnen de daartoe gestelde termijn is bijgeschreven of anderszins betaald, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Uit de stukken van het geding blijkt dat belanghebbende het verschuldigde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT