Verstek van Rechtbank 's-Gravenhage, 3 de Marzo de 2010

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 3 de Marzo de 2010
Uitgevende instantie:Rechtbank 's-Gravenhage

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

sector civiel recht

1882

zaaknummer / rolnummer: 351722 / HA ZA 09-3755

vonnis van 3 maart 2010

[eiser]

tegen

de vennootschap opgericht naar het recht van de staat Arizona, gelegen in de United States of America, althans naar het federale recht van de United States of America, Domainsbyproxy Inc

Vonnis ingevolge artikel 230 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, gewezen bij verstek.

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter om van de zaak kennis te nemen berust op artikel 6 sub e Rv. Op grond van artikel 3 lid 2 Wet conflictenrecht onrechtmatige daad dienen de vorderingen naar Nederlands recht te worden beoordeeld.

De rechtbank wijst – onder verwijzing naar de aangehechte dagvaarding – het daarin onder 1 en 2 gevorderde toe, met dien verstande dat de rechtbank bepaalt dat ieder van de opgelegde dwangsommen naderhand vatbaar is voor matiging door de rechter voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

De onder 3 gevorderde kosten worden afgewezen, aangezien de eisende partij deze – hoewel daartoe verzocht – niet heeft onderbouwd. De onder 4 gevorderde kosten van betekening ad € 500,-- worden afgewezen, omdat deze kosten verband houden met de executie en derhalve niet onder de proceskosten vallen.

De gedaagde wordt veroordeeld in de kosten van het geding, die aan de zijde van de eisende partij tot dusver worden begroot op € 1.031,79 en in geval van betekening indien gedaagde niet binnen een termijn van veertien dagen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT