Raadkamer van Centrale Raad van Beroep, 25 de Agosto de 2010

Datum uitspraak25 de Agosto de 2010
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

P R O C E S - V E R B A A L

van de mondelinge uitspraak op 25 augustus 2010 van de

CENTRALE RAAD VAN BEROEP

meervoudige kamer

Zitting hebben: mr. G. van der Wiel, als voorzitter,

mr. C.W.J. Schoor en mr. A.B.J. van der Ham, als leden.

Griffier: R.L. Venneman

Reg.nr. 09/5983 ZW-W

Gezien het bij faxbericht van 25 augustus 2010, ontvangen om 10.12 uur, namens [verzoekster] gedane verzoek op grond van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met art 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van mr. I.A. Groenendijk, advocaat te ’s-Gravenhage, tot wraking van mrs. Ch. van Voorst, J. Riphagen en A.A.H. Schifferstein in het geding 09/5983 ZW.

Verzoekster is bij faxbericht van de Raad van 25 augustus 2010, verzonden om 11.19 uur, in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord op het tijdstip waarop de behandeling van haar hoger beroep een aanvang zou nemen, te weten op 25 augustus 2010 om 12.15 uur. Verzoekster en de raadsheren van wie de wraking is verzocht, hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

De Raad:

De beslissing luidt: wijst het verzoek om wraking af.

Deze beslissing is gebaseerd op de volgende overwegingen:

In artikel 8:15 Awb is bepaald dat op verzoek van een partij, elk van de rechters die een zaak behandelen, kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden, waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Een wrakingsgrond dient derhalve te zijn gelegen in feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de (persoon van) de rechter die een zaak behandelt.

Verzoekster heeft aangevoerd dat de schijn van vooringenomenheid van de raadsheren is gewekt doordat tot tweemaal toe, laatstelijk op 23 augustus 2010, een verzoek om uitstel voor de behandeling van het hoger beroep op de zitting van 25 augustus 2010 is afgewezen.

Volgens vaste rechtspraak is wraking niet bedoeld als rechtsmiddel tegen procedurele beslissingen als hier aan de orde. Voor zover met het verzoek is beoogd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT