Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 2 de Septiembre de 2010

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 2 de Septiembre de 2010
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Twaalfde Enkelvoudige Belastingkamer

HERSTELUITSPRAAK

op het beroep van X te Z, belanghebbende,

tegen

uitspraken van de Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam, de inspecteur.

 1. Loop van het geding

  1.1. Voor de loop van het geding verwijst het Hof allereerst naar zijn (tussen)uitspraak van 10 juni 2010 met kenmerknummer P04/03035 (verder de Uitspraak). Bij de Uitspraak heeft het Hof de inspecteur opgedragen de vermogens voor de vermogensbelasting (VB) te berekenen met inachtneming van rechtsoverweging 5.6.2 van die uitspraak en heeft het Hof iedere verdere beslissing inzake het beroep betreffende de navorderingsaanslagen VB en de daarop betrekking hebbende boetebeschikkingen (en beschikkingen heffingsrente) aangehouden.

  1.2. Ter voldoening aan de onder 1.1 vermelde opdracht heeft de inspecteur het Hof bij schrijven van 5 juli 2010 (met bijlagen) de herberekende vermogenscorrecties doen toekomen. De gemachtigde heeft op de inhoud van dit schrijven gereageerd bij brief van 15 juli 2010. Partijen hebben het Hof schriftelijk toestemming verleend uitspraak te doen zonder nadere zitting. De inspecteur heeft in de brief waarin hij die toestemming verleent nog een nadere toelichting gegeven. De gemachtigde heeft per fax laten weten akkoord te gaan met de inhoud van die toelichting.

 2. Tussen partijen vaststaande feiten

  2.1. Voor de vaststelling van de feiten verwijst het Hof allereerst naar de Uitspraak. Het voegt daar het volgende aan toe.

  2.2. De inspecteur heeft als bijlage bij de brief van 5 juli 2010 een spreadsheet overgelegd met daarop een tot de volgende vermogens leidende herberekening (in guldens):

  jaar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

  nieuwe vermogens 421.000 416.000 428.000 440.000 456.000 501.000 498.000 626.000 625.000 673.000

  2.3. De in de spreadsheet opgenomen heffingsrente ter zake van de navorderingsaanslag VB voor het jaar 1991 is berekend tot 31 mei 2003.

 3. Geschil

  Voor de geschilomschrijving verwijst het Hof naar de Uitspraak.

 4. Standpunten van partijen en het onderzoek ter zittingen

  Voor de standpunten van partijen en het onderzoek ter zittingen verwijst het Hof naar de stukken van het geding.

 5. Beoordeling van het geschil

  5.1. Voor de beoordeling van het geschil verwijst het Hof allereerst naar de Uitspraak. Het voegt daar het volgende aan toe.

  5.2. De gemachtigde heeft verklaard dat hij zich kan verenigen met de berekening van de inspecteur en met de door de inspecteur gegeven...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT