Verstek van Rechtbank Dordrecht, 16 de Marzo de 2011

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak16 de Marzo de 2011
Uitgevende instantie:Rechtbank Dordrecht

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 91139 / JE RK 11-58

beschikking van de kinderrechter van 16 maart 2011

met betrekking tot de minderjarigen:

[minderjarige1],

geboren op [geboortedatum mj1],

zonder bekende woon of verblijfplaats binnen of buiten Nederland,

vermoedelijk verblijvende in Irak,

[minderjarige2],

geboren op [geboortedatum mj2],

zonder bekende woon of verblijfplaats binnen of buiten Nederland,

vermoedelijk verblijvende in Irak,

[midnerjarige3],

geboren op [geboortedatum mj3],

zonder bekende woon of verblijfplaats binnen of buiten Nederland,

vermoedelijk verblijvende in Irak.

Belanghebbende is:

- [moeder van de minderjarigen] (hierna: moeder),

zonder bekende woon of verblijfplaats binnen of buiten Nederland.

 1. Het procesverloop

  De kinderrechter heeft kennis genomen van de verzoekschriften van de William Schrikker Jeugdbescherming (hierna te noemen: WSJ), namens het Bureau Jeugdzorg, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 25 januari 2011.

  Tijdens de mondelinge behandeling op 9 maart 2011 is de gezinsvoogd, mevrouw [gezinsvoogd], verschenen en gehoord.

  Hoewel behoorlijk opgeroepen is de moeder niet verschenen.

 2. De vaststaande feiten

  Op de datum van de indiening van de verzoekschriften is uit de overgelegde stukken het navolgende gebleken:

  - de moeder heeft het gezag over de minderjarigen;

  - de minderjarigen zijn met ingang van 14 april 2010 voor de duur van één jaar onder toezicht gesteld.

 3. Het verzoek

  De WSJ verzoekt, namens het Bureau Jeugdzorg, de ondertoezichtstelling van de minderjarigen op te heffen.

  Ter onderbouwing van het verzoek stelt de WSJ dat haar gebleken is dat moeder met de drie kinderen naar Irak is vertrokken. Tevens is hen duidelijk geworden dat de moeder en de kinderen niet meer terugkomen naar Nederland. Moeder heeft geen verblijfsvergunning meer om in Nederland te verblijven. De gezinsvoogd heeft aangifte gedaan van vermissing. Er is geen mogelijk tot teruggeleiding van de minderjarigen naar Nederland, aangezien er geen uitleveringsverdrag met Irak is. De WSJ verzoekt de ondertoezichtstelling op te heffen nu de gronden voor de ondertoezichtstelling niet langer bestaan.

 4. De beoordeling

  Deze zaak draagt een internationaal karakter.

  In de eerste plaats dient onderzocht te worden of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft. Het is niet komen vast te staan waar de kinderen ten tijde van het indienen van het verzoekschrift hun gewone verblijfplaats hadden. De kinderen staan nog altijd ingeschreven...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT