Herziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 22 de Noviembre de 2010

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak22 de Noviembre de 2010
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Sector belastingrecht

Tweede meervoudige Belastingkamer

Kenmerk: 09/00374

Uitspraak op het verzoek van

de erven van mevrouw X,

te Y (Spanje),

hierna: belanghebbenden,

tot heropening van het onderzoek op de voet van artikel 8:68 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) in de zaak van belanghebbenden tegen na te noemen Inspecteur, kenmerk 09/00374,

en

tot herziening in de zin van artikel 8:88 van de Awb van de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, van 12 mei 2010, kenmerk 09/00374, op het hoger beroep van belanghebbenden tegen de mondelinge uitspraak tegen de mondelinge uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 8 juli 2009, nummer AWB 08/3796, in het geding tussen

belanghebbenden

en

de voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Limburg, kantoor Buitenland van de rijksbelastingdienst,

hierna: de Inspecteur,

betreffende na te noemen beschikking.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  1.1. Aan mevrouw X (hierna: erflaatster) is voor het jaar 2006 een beschikking "Niet in Nederland belastbaar inkomen" afgegeven waarbij het wereldinkomen uit werk en woning is vastgesteld op € 4.890, het verzamelinkomen in Nederland op € 332 en het niet in Nederland belastbaar inkomen (hierna ook: NiNbi) op € 4.558.

  Na daartegen gemaakt bezwaar zijn naar het Hof verstaat de inkomenselementen van de beschikking bij uitspraak van de Inspecteur gehandhaafd.

  1.2. Belanghebbenden zijn van deze uitspraak in beroep gekomen bij de Rechtbank. Bij mondelinge uitspraak heeft de Rechtbank het beroep ongegrond verklaard.

  Tegen deze uitspraak hebben belanghebbenden hoger beroep ingesteld bij het Hof.

  Het Hof heeft op 12 mei 2010 uitspraak op het hoger beroep gedaan. Afschriften van de uitspraak zijn op 12 mei 2010 aan partijen verzonden.

  1.3. Bij brief van 17 mei 2010, bij het Hof binnengekomen op 18 mei daaropvolgend, heeft de gemachtigde van belanghebbende verzocht om heropening van het onderzoek en het Hof tevens verzocht de uitspraak van 12 mei 2010 te herzien.

 2. De gronden van de beslissing

  Ten aanzien van het verzoek om heropening

  2.1. Hoewel de Awb niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid dat een partij verzoekt om heropening van het onderzoek op de voet van artikel 8:68 van de Awb, staat het een partij vrij het gerecht te verzoeken om van zijn bevoegdheid om het onderzoek te heropenen gebruik te maken (vergelijk Hoge Raad 20 februari 2009, nr...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT