Verstek van Rechtbank Roermond, Sector kanton, 1 de Marzo de 2011

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 1 de Marzo de 2011
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 293676 \ CV EXPL 10-7036

Verstekvonnis van de kantonrechter te Roermond d.d. 1 maart 2011

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Enexis B.V., gevestigd te

's-Hertogenbosch,

eiseres,

gemachtigde: AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso,

tegen:

[gedaagde], wonende te[woonplaats] aan het [adres],

gedaagde,

niet verschenen,

niet geantwoord.

 1. Het verloop van de procedure

  1.1. Eiseres heeft op gronden als omschreven in de dagvaarding, gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling aan eiseres van de bedragen en rente als in de dagvaarding vermeld, kosten rechtens.

  1.2. Gedaagde heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uiterlijk op de zitting (als in de dagvaarding vermeld) te antwoorden en heeft ook niet om uitstel verzocht.

  1.3. Eiseres vordert naast veroordeling van gedaagde tot betaling van een geldsom, eiseres te machtigen werkzaamheden te verrichten aan het verbruiksadres [adres] te [woonplaats], bestaande uit het afsluiten van het verbruiksadres van gas en het opnemen van de meterstanden en gedaagde te veroordelen te gedogen dat eiseres deze werkzaamheden verricht.

  1.4. Bij tussenvonnis van 28 december 2010 heeft de kantonrechter overwogen voorshands van oordeel te zijn zich onbevoegd te achten nu een veroordeling tot het gedogen werkzaamheden te verrichten in de woning een vordering betreft welke niet tot het takenpakket van de sector kanton behoort. De kantonrechter heeft aangegeven voornemens te zijn de zaak te verwijzen naar de sector civiel en eiseres de gelegenheid geboden zich daarover uit te laten.

  1.5. Bij akte van 1 februari 2011 heeft eiseres haar vordering aangepast en haar eis gewijzigd in die zin dat zij thans op grond van een tussen partijen bestaande huurovereenkomst veroordeling van gedaagde vordert tot betaling van een schadevergoeding van EUR 237,82 en daarnaast met een beroep op artikel 94 Rv. veroordeling van gedaagde vordert om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres of gemachtigden namens haar, toegang te verlenen tot de door gedaagde bewoonde woning aan het adres [adres] te [woonplaats], alsmede op voet van artikel 3:299 BW eiseres te machtigen om zelf datgene te bewerkstelligen, waartoe gedaagde ingevolge de veroordeling is verplicht, desnoods met behulp van de sterke arm van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT