Verzet van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 16 de Agosto de 2011

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak16 de Agosto de 2011
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Zaaknummer : 200.079.376/01

beschikking d.d. 16 augustus 2011

inzake

 1. [opposant sub 1],

  wonende te Nieuwerbrug aan den Rijn,

 2. Mr. Paul GARRETSEN,

  kantoorhoudende te 's-Gravenhage,

  opposanten,

  hierna mede te noemen: [opposant sub 1] en Garretsen,

  advocaat: mr. P. Garretsen,

  tegen

  de GRIFFIER van het gerechtshof te 's-Gravenhage,

  gevestigd te 's-Gravenhage,

  geopposeerde,

  hierna te noemen: de griffier.

  Het geding

  Op 29 november 2010 is een verzetschrift bij de griffie van het gerechtshof te 's-Gravenhage binnengekomen, waarbij opposanten verzet doen tegen een dwangbevel d.d. 22 september 2010, dat op 29 oktober 2010 aan Garretsen in persoon is betekend.

  De griffier heeft een verweerschrift ingediend.

  De zaak is mondeling behandeld op 27 juni 2011. Daarbij waren [opposant sub 1] en Garretsen aanwezig. De griffier werd vertegenwoordigd door mr. drs. ing. J.H.L.M. de Dood.

  Ter zitting hebben opposanten een vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage van 3 januari 2008, alsmede een beschikking van de rechter-commissaris in die rechtbank van 12 januari 2010 overgelegd.

  Beoordeling

  1.1 [opposant sub 1] met als advocaat Garretsen heeft J.A. Slotboom h.o.d.n. Transportbedrijf J.A. Slotboom in hoger beroep gedagvaard tegen de rol van dit hof van 30 juni 2009 en de zaak tegen deze rol aangebracht. De zaak heeft het zaaknummer 200.036.381/01 gekregen. Op 21 juli 2009 is voor deze zaak een griffierecht van € 5.795,- in rekening gebracht.

  1.2 Bij faxbrief van 13 november 2009 heeft Garretsen bezwaar gemaakt tegen de hoogte van het opgelegde griffierecht. In de brief wordt er ook op gewezen dat [opposant sub 1] officieel in staat van faillissement verkeert. In de brief wordt een beroep gedaan op artikel 18 Wtbz en gesteld dat [opposant sub 1] in aanmerking komt voor het laagste griffierecht dan wel een substantiële indebetstelling.

  1.3 Naar aanleiding van deze fax heeft de griffier het griffierecht herberekend en nader vastgesteld op € 1.860,-. Op 9 december 2009 heeft de griffie aan Garretsen een nota gezonden van € 1.860,-, waarbij is vermeld dat dit bedrag uiterlijk 23 december 2009 op de bankrekening van het gerecht moet zijn bijgeschreven. Op 26 januari 2010, 9 februari 2010 en 23 februari 2010 zijn aan Garretsen aanmaningen gezonden.

  1.4 Op een gegeven moment heeft Garretsen telefonisch contact gehad met de griffie in verband met zijn verzoek om indebetstelling. Bij brief van 30 juni 2010 heeft de griffier aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT