Kort geding van Council of State (Netherlands), 12 de Octubre de 2011

Datum uitspraak12 de Octubre de 2011
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

201010710/1/R2.

Datum uitspraak: 12 oktober 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

 1. [appellante sub 1], wonend te [woonplaats],

 2. [appellanten sub 2], wonend te [woonplaats],

  en

  de raad van de gemeente Reimerswaal,

  verweerder.

 3. Procesverloop

  Bij besluit van 21 september 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Reimerswaal Groene Poort" vastgesteld.

  Tegen dit besluit hebben [appellante sub 1] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 10 november 2010, en [appellanten sub 2] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 10 november 2010, beroep ingesteld.

  Bij besluit van 14 december 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Reimerswaal Groene Poort" gewijzigd vastgesteld.

  De raad heeft een verweerschrift ingediend.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 augustus 2011, waar de raad, vertegenwoordigd door mr. E.W.J. de Groot, advocaat te Breda, vergezeld van ing. R.G.M. Louwes, mr. R.A.J. Schonis en S. Maatjes, is verschenen. Voorts is als partij gehoord de Groene Poort B.V., vertegenwoordigd door ir. P.A.M. Brouwer en W. Wisse.

 4. Overwegingen

  2.1. Het plan, zoals vastgesteld bij besluit van 21 september 2010, maakt de vestiging van een bio-ethanolinstallatie, een biogasinstallatie met waternabehandeling en een gasopwerkingsinstallatie ten behoeve van de energievoorziening van het glastuinbouwcomplex Eerste Bathpolder (hierna: de Groene Poort) mogelijk. Met de vaststelling van het plan bij besluit van 14 december 2010 heeft de raad beoogd om een aantal wijzigingen, die al waren opgenomen in het besluit van 21 september 2010, alsnog vast te stellen en om een aantal ondergeschikte wijzigingen door te voeren.

  2.2. Ingevolge artikel 6:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) brengt het aanhangig zijn van bezwaar of beroep tegen een besluit geen verandering in een los van het bezwaar of beroep reeds bestaande bevoegdheid tot intrekking of wijziging van dat besluit. In het tweede lid van dit artikel is bepaald dat het bestuursorgaan dat overgaat tot intrekking of wijziging van het bestreden besluit, daarvan onverwijld mededeling doet aan het orgaan waarbij het bezwaar of beroep aanhangig is.

  Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb wordt, indien een bestuursorgaan een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 6:18, het bezwaar of beroep geacht mede gericht te zijn tegen het nieuwe besluit, tenzij dat besluit aan het bezwaar of beroep geheel tegemoet komt.

  De Afdeling merkt het besluit van de raad van 14 december 2010 aan als een besluit als bedoeld in artikel 6:18 van de Awb, nu dat betrekking heeft op hetzelfde plangebied waarop het besluit van 21 september 2010 ziet en waartegen beroep aanhangig is. Gelet op artikel 6:19, eerste lid, van de Awb dienen de beroepen van [appellante sub 1], [appellanten sub 2] te worden geacht mede te zijn gericht tegen dit besluit.

  2.3. De beroepen van [appellante sub 1], [appellanten sub 2] die betrekking hebben op het plan, zoals vastgesteld bij besluit van 21 september 2010 en gewijzigd bij besluit van 14 december 2010, zijn gericht tegen de mogelijkheid die het plan biedt voor de vestiging van de Groene Poort. Hiertoe voeren zij aan dat onduidelijk is in welke mate deze installatie een bijdrage zal kunnen leveren aan CO2-reductie, zoals gesteld in het besluit. Daarnaast vrezen zij een verhoogd risico op besmettelijke plantenziekten voor hun gewassen, onder meer vanwege vrachtwagens die ten behoeve van de voorziene installaties...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT