Kort geding van Council of State (Netherlands), 12 de Octubre de 2011

Datum uitspraak12 de Octubre de 2011
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

201008495/1/M1.

Datum uitspraak: 12 oktober 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer,

en

het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer,

verweerder.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 20 juli 2010 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tinq B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een onbemand tankstation voor het wegverkeer met een showroom en een werkplaats aan de Sloterweg 12 te Badhoevedorp. Dit besluit is op 23 juli 2010 ter inzage gelegd.

  Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 augustus 2010, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 23 september 2010.

  Het college heeft een verweerschrift ingediend.

  De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft desverzocht een deskundigenbericht uitgebracht.

  Het college heeft zijn zienswijze daarop naar voren gebracht.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 augustus 2011, waar [appellant], bijgestaan door J.M.S. Salomons, en het college, vertegenwoordigd door V. Verweij, zijn verschenen. Voorts is ter zitting Tinq B.V., vertegenwoordigd door E. Uit den Bosch en A. Forch, als partij gehoord.

 2. Overwegingen

  2.1. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Bij de invoering van deze wet is een aantal andere wetten gewijzigd. Uit het overgangsrecht volgt dat de wetswijzigingen niet van toepassing zijn op dit geding. In deze uitspraak worden dan ook de wetten aangehaald, zoals zij luidden voordat zij bij invoering van de Wabo werden gewijzigd.

  2.2. Bij het bestreden besluit is vergunning verleend voor een onbemand tankstation met een werkplaats en een showroom. De vergunning ziet niet op het in werking hebben van een shop.

  2.3. [appellant] heeft ter zitting aangegeven dat hij beroepsgronden over het moeten toepassen van een straffactor vanwege muziekgeluid van autoradio's en over het ontbreken van voorschriften met betrekking tot het afleveren van brandstoffen met een tankwagen wil inbrengen in de procedure. In dit verband heeft hij gewezen op een aantal opmerkingen over deze onderwerpen in het deskundigenbericht. Het college heeft er terecht op gewezen dat deze onderwerpen niet in het beroepschrift zijn aangevoerd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT