Kort geding van Council of State (Netherlands), 12 de Octubre de 2011

Datum uitspraak12 de Octubre de 2011
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

201010295/1/R1.

Datum uitspraak: 12 oktober 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant A] en [appellant B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant]), beiden wonend te Geesteren, gemeente Tubbergen,

en

het college van gedeputeerde staten van Overijssel,

verweerder.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 24 augustus 2010, kenmerk 2010/0132906, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Tubbergen bij besluit van 1 maart 2010 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2006, partiële herziening [locatie] en tegenover 141".

  Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 26 oktober 2010, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 23 november 2010.

  De raad heeft een schriftelijke uiteenzetting ingediend.

  [appellant] heeft nadere stukken ingediend.

  De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 augustus 2011, waar het college, vertegenwoordigd door T. Drint, werkzaam bij de provincie, is verschenen. Voorts zijn ter zitting de raad, vertegenwoordigd door I.M.J. Leferink-Booijink, werkzaam bij de gemeente, en [belanghebbende], vertegenwoordigd door [gemachtigde], bijgestaan door mr. J. van Groningen, advocaat te Middelharnis, als partij gehoord.

 2. Overwegingen

  2.1. Het plan voorziet voor zover van belang in de mogelijkheid om op het perceel tegenover [locatie] een paardenhouderij te vestigen bestaande uit een isolatiestal - een stal voor het om veterinaire redenen isoleren van paarden - en een bedrijfswoning.

  2.2. [appellant] kan zich niet verenigen met het plandeel met de bestemming "Paardenhouderij" op het perceel tegenover zijn perceel aan de [locatie]. Hij betwist de noodzaak van een bedrijfswoning, omdat het bestemmingsplan "Buitengebied 2006" daarin niet voorzag.

  2.2.1. Het college stelt in zijn besluit dat in het vorige plan het bouwblok met pijlen was aangeduid om aan te geven dat de bouwblokken van het perceel [locatie] en het aan de overzijde van de weg gelegen perceel planologisch bij elkaar hoorden, zodat slechts één bedrijfswoning kon worden opgericht voor beide percelen. Inmiddels is de eigendom van het perceel [locatie], waar een bedrijfswoning is opgericht, en het perceel daartegenover gesplitst. Zodoende bestaat aanleiding voor het ongedaan maken van de koppeling tussen de bouwblokken en het perceel aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT