Kort geding van Council of State (Netherlands), 12 de Octubre de 2011

Datum uitspraak12 de Octubre de 2011
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

201009326/1/R1.

Datum uitspraak: 12 oktober 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Wetering, gemeente Steenwijkerland,

en

de raad van de gemeente Steenwijkerland,

verweerder.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 29 juni 2010, kenmerk 2010/62, heeft de raad het bestemmingsplan "Correctief en partieel bestemmingsplan Wetering" vastgesteld.

  Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 september 2010, beroep ingesteld.

  De raad heeft een verweerschrift ingediend.

  [appellant] heeft nadere stukken ingediend.

  De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 augustus 2011, waar [appellant], en de raad, vertegenwoordigd door drs. E.S. Fijma, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

 2. Overwegingen

  2.1. Het plan betreft een correctieve en partiële herziening van het bestemmingsplan "Wetering". Het beroep richt zich tegen het besluit voor zover de raad het plan gewijzigd heeft vastgesteld door de aanduidingen "kampeervoorziening toegestaan" en "kampeerterrein toegestaan" voor het perceel [locatie] en het naastgelegen perceel te verwijderen.

  2.2. [appellant] betoogt dat op basis van mededelingen van medewerkers van de gemeente bij hem de verwachting is gewekt dat het bestemmingsplan een kleinschalig kampeerterrein op het perceel [locatie] en het naastgelegen perceel mogelijk zou maken.

  2.2.1. De raad heeft bevestigd dat in de afgelopen jaren medewerkers van de gemeente in contacten met [appellant] de mogelijkheid van een kleinschalige recreatiebestemming op zijn perceel [locatie] hebben besproken. Het overleg heeft er toe geleid dat een ontwerp-bestemmingsplan in procedure is gebracht, waarin werd voorzien in de aanduidingen "kampeervoorziening toegestaan" en "kampeerterrein toegestaan" voor het perceel [locatie] en het naastgelegen perceel. Volgens de raad is echter zowel voor aanvang van de onderhavige procedure als in het kader van de totstandkoming van het ontwerp van het bestemmingsplan of het bestreden besluit geen enkele toezegging gedaan over de uitkomst van de besluitvorming.

  2.2.2. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de Afdeling van oordeel dat [appellant] niet aannemelijk heeft gemaakt dat door of namens de raad de toezegging is gedaan, dat een kampeerbestemming aan zijn perceel [locatie] en het naastgelegen perceel zou worden toegekend. Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT