Wraking van Supreme Court (Netherlands), 14 de Octubre de 2011

Datum uitspraak14 de Octubre de 2011
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

Nr. 11/04033

14 oktober 2011

Beslissing

van de Vierde kamer van de Hoge Raad der Nederlanden naar aanleiding van een verzoek om wraking van de hierna te noemen raadsheren in de Hoge Raad, ingediend door X te Z, verder te noemen verzoeker.

  1. De procedure

    1.1 Verzoeker heeft beroep in cassatie ingesteld in de zaak die bij de Derde kamer van de Hoge Raad is ingeschreven onder nummer 11/04033. De Hoge Raad verstaat dat dit beroep is gericht tegen de uitspraak van de Rechtbank te 's-Gravenhage van 2 augustus 2011, nr. AWB 10/9280 IB/PVV V.

    1.2 Bij op 9 september 2011 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen verzoekschrift heeft verzoeker de wraking verzocht van D.G. van Vliet en J.W. van den Berge, leden van de Hoge Raad.

  2. De ontvankelijkheid van het verzoek

    2.1 Ingevolge artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht kan elk van de rechters die een zaak behandelen, door een partij worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Ingevolge artikel 29 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is deze bepaling van overeenkomstige toepassing op de behandeling van het beroep in cassatie in belastingzaken.

    Het onderhavige verzoek tot wraking moet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT