Verstek van Rechtbank Dordrecht, 16 de Noviembre de 2011

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak16 de Noviembre de 2011
Uitgevende instantie:Rechtbank Dordrecht

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 95073 / JE RK 11-854

beschikking van de kinderrechter van 16 november 2011

op het verzoek van

[pleegmoeder],

hierna te noemen de pleegmoeder,

wonende [adres pleegmoeder],

advocaat mr. J.P.M. Castelein (Dordrecht).

met betrekking tot de minderjarige:

[minderjarige],

geboren op [geboortedatum minderjarige],

wonende/verblijvende [adres pleegmoeder].

Belanghebbenden zijn:

- Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland,

gevestigd te 3311 RH Dordrecht,

Kromhout 120,

- de moeder, [moeder vd minderjarige],

[adres moeder].

 1. Het procesverloop

  De kinderrechter heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

  - het verzoekschrift van de pleegmoeder, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 13 oktober 2011;

  - de brief, met bijlagen, van het Bureau Jeugdzorg, ingekomen ter griffie op 20 oktober 2011.

  Tijdens de mondelinge behandeling op 02 november 2011 zijn verschenen en gehoord:

  - de pleegmoeder, bijgestaan door haar advocaat;

  - de gezinsvoogd, [mevrouw X, gezinsvoogd];

  - de moeder.

 2. De vaststaande feiten

  Op de datum van de indiening van het verzoekschrift is uit de overgelegde stukken het navolgende gebleken:

  - de moeder heeft het gezag over de minderjarige;

  - de minderjarige is onder toezicht gesteld. De ondertoezichtstelling van de minderjarige is met ingang van 06 oktober 2011 voor één jaar verlengd, met behoud van het Bureau Jeugdzorg om de ondertoezichtstelling uit te voeren;

  - de kinderrechter heeft de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige eveneens met ingang van 06 oktober 2011 verlengd, voor de duur van de ondertoezichtstelling;

  - de minderjarige verblijft bij de pleegmoeder.

  Bij beslissing van 06 oktober 2011 heeft het Bureau Jeugdzorg het verzoek van de pleegmoeder om af te zien van een krachtens de machtiging tot uithuisplaatsing toegestane wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige (ex art. 1:263 lid 2 sub c BW) afgewezen.

 3. Het verzoek

  De pleegmoeder verzoekt om honorering van het in art. 1:265i BW (wetsontwerp 32015, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming, hierna te noemen Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen) neergelegde blokkaderecht, zodat het Bureau Jeugdzorg niet zonder haar toestemming de plaatsing van de minderjarige [minderjarige] bij haar kan beëindigen om haar over te plaatsen naar een ander pleeggezin.

  Voorts verzoekt de pleegmoeder om af te zien van een overplaatsing van [minderjarige] uit haar pleeggezin.

  Ten slotte verzoekt de pleegmoeder op grond van art. 1:238 lid 3 BW om de Raad voor de Kinderbescherming in deze van advies te laten dienen en ter zitting aanwezig te laten zijn.

  Ter onderbouwing van haar verzoek stelt de pleegmoeder het volgende:

  [minderjarige] woont inmiddels ruim tweeënhalf jaar in het gezin van de pleegmoeder. De pleegmoeder stelt voorop dat [minderjarige] goed functioneert en dat ook school positief is over de ontwikkeling en het functioneren van [minderjarige]. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT