Verstek van Rechtbank Dordrecht, 7 de Septiembre de 2011

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Septiembre de 2011
Uitgevende instantie:Rechtbank Dordrecht

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 93835 / JE RK 11-636

beschikking van de kinderrechter van 7 september 2011

Het verzoekschrift heeft betrekking op de jeugdige:

[minderjarige],

geboren op [geb.datum+plaats],

wonende [adres minderjarige],

advocaat mr. R. Bonis te Dordrecht.

Belanghebbende is:

- [moeder], de moeder,

wonende te [adres moeder].

 1. Het procesverloop

  De kinderrechter heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

  - het verzoekschrift van het Bureau Jeugdzorg, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 15 juli 2011;

  - de schriftelijke reactie van [de minderjarige], ingekomen ter griffie op 23 augustus 2011;

  - een verklaring dat zich voordoet een situatie als bedoeld in artikel 29b, lid 3 van de Wet op de Jeugdzorg waarbij uit de overgelegde stukken blijkt dat de verklaring is opgesteld met instemming van een gedragswetenschapper, als bedoeld in artikel 29b, lid 5 van de Wet op de Jeugdzorg, die de jeugdige met het oog daarop kort tevoren heeft onderzocht;

  - een indicatiebesluit d.d. 14 juli 2011.

  Tijdens de mondelinge behandeling op 31 augustus 2011 zijn verschenen en gehoord:

  - namens het Bureau Jeugdzorg, mevrouw S. Kassir en mevrouw L. Littooij;

  - de moeder;

  - de jeugdige, bijgestaan door mr. R. Bonis.

  Aan de begeleider van [de minderjarige], de heer [begeleider], is bijzondere toegang verleend.

 2. De vaststaande feiten

  Op de datum van de indiening van het verzoekschrift is uit de overgelegde stukken het navolgende gebleken:

  - de moeder heeft het gezag over de jeugdige;

  - de kinderrechter heeft bij beschikking machtiging verleend om de jeugdige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg op te nemen en te doen verblijven van 11 mei 2011 tot 10 september 2011;

  - de jeugdige verblijft bij Overberg.

 3. Het verzoek

  Het Bureau Jeugdzorg heeft verzocht de jeugdige voornoemd, in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen, die haar ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren, op te nemen en te doen verblijven in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg voor de duur van het indicatiebesluit (dat wil zeggen voor de duur van twaalf weken).

  Het Bureau Jeugdzorg legt aan het verzoek ten grondslag dat er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van [de minderjarige]. [de minderjarige] is het slachtoffer van een loverboy. Een aantal maanden geleden is [de minderjarige] tweemaal verkracht en is er onder dwang een tatoeage geplaatst op haar borst. Ook heeft zij een aantal maanden een relatie gehad met een gewelddadige jongen. Zij blijft kwetsbaar voor verkeerde mannen en voor negatieve...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT