Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), 12 de Octubre de 2011

Datum uitspraak12 de Octubre de 2011
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

201011519/1/H1.

Datum uitspraak: 12 oktober 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellanten] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant]), wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 23 november 2010 in zaak nr. 08/3280 in het geding tussen:

[appellant]

en

het college van burgemeester en wethouders van Uden.

1. Procesverloop

Bij besluit van 12 maart 2008 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het bijgebouw op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) voor woondoeleinden wegens strijd met het bestemmingsplan te beëindigen en beëindigd te houden binnen drie maanden na verzending van deze brief, door het verwijderen van woonvoorzieningen.

Bij besluit van 5 augustus 2008 heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 23 november 2010, verzonden op 24 november 2010, heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 december 2010, hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief van 19 december 2010.

Bij besluit van 29 maart 2011 heeft het college het door [appellant] tegen het besluit van 12 maart 2008 gemaakte bezwaar alsnog gegrond verklaard, dat besluit herroepen en [appellant] onder oplegging van een dwangsom opnieuw gelast de bewoning van het bijgebouw op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het bijgebouw), welke plaats vindt in afwijking van de voorwaarde behorende bij de vergunning van 1 oktober 2003, te beëindigen en beëindigd te houden binnen drie maanden na verzending van het besluit.

Bij brief van 14 april 2011, bij de Raad van State ingekomen op 1 december 2010, heeft [appellant] tegen dit besluit gronden ingediend.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 14 juni 2011, waar [appellant], bijgestaan door mr. C.J. Driessen, advocaat te Beers, en het college, vertegenwoordigd door mr. E. Brandwijk, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het hoger beroep van [appellant] strekt er uitsluitend toe dat zijn bezwaar tegen het besluit van 12 maart 2008 alsnog gegrond wordt verklaard en dat dit besluit wordt herroepen. Bij besluit van 29...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT