Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 5 de Enero de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Enero de 2012
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Vijfde Enkelvoudige Belastingkamer

UITSPRAAK

op het beroep van [X] te [Z] (…), belanghebbende,

tegen

uitspraken van de Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Alkmaar, de inspecteur.

 1. Loop van het geding

  1.1. Voor de loop van het geding verwijst het Hof allereerst naar de (tussen)uitspraak van de Twaalfde Enkelvoudige Belastingkamer van 4 augustus 2011 met kenmerknummer 04/03073 en 04/03074 (verder de Uitspraak). Bij de Uitspraak heeft het Hof de inspecteur opgedragen de vermogens voor de vermogensbelasting (VB) te berekenen met inachtneming van rechtsoverweging 5.5.3 van die uitspraak en heeft het Hof iedere verdere beslissing inzake het beroep betreffende de navorderingsaanslagen VB en de daarop betrekking hebbende kwijtscheldingsbeschikkingen (en beschikkingen heffingsrente) aangehouden.

  1.2. Het lid van de Twaalfde Enkelvoudige Belastingkamer heeft de behandeling van het beroep verwezen naar de Vijfde Enkelvoudige Belastingkamer.

  1.3. Ter voldoening aan de onder 1.1 vermelde opdracht heeft de inspecteur het Hof bij schrijven van 26 september 2011 (met bijlagen) de herberekende vermogenscorrecties doen toekomen. De gemachtigde heeft bij brief van 21 oktober 2011 verzocht om uitstel van de termijn voor het reageren op de inhoud van dit schrijven. Aan de inspecteur is een kopie van deze brief gezonden bij brief van 7 november 2011.

  1.4. De griffier heeft de gemachtigde bij schrijven van 25 oktober 2011 bericht dat hij ten behoeve van het onderzoek ter zitting op 2 december 2011 een schriftelijke reactie kon indienen. In hetzelfde schrijven van de griffier is de gemachtigde uitgenodigd aanwezig te zijn bij het onderzoek ter zitting van 2 december 2010. Deze uitnodiging is eveneens bij brief van 25 oktober 2011 aan de inspecteur gezonden.

  1.5. Van het verhandelde ter zitting van 2 december 2011 is een proces-verbaal opgemaakt, waarvan een afschrift bij brief van 23 december 2011 aan partijen is gezonden.

  1.6. Het door de gemachtigde met dagtekening 16 december 2011 ingezonden stuk is bij brief van 23 december 2011 retour gezonden.

 2. Tussen partijen vaststaande feiten

  2.1. Voor de vaststelling van de feiten verwijst het Hof allereerst naar de Uitspraak. Het voegt daar het volgende aan toe.

  2.2. De inspecteur heeft als bijlage bij de brief van 26 september 2011 een spreadsheet overgelegd met daarop een tot de volgende vermogens leidende herberekening (in guldens):

  jaar 1991 1992 1993 1994

  nieuwe vermogens 1.805.000 1.798.000 1.779.000 1.795.000

 3. Geschil

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT