Verzet van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 13 de Diciembre de 2011

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Diciembre de 2011
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector belasting

nummers BK-11/00365 tot en met BK-11/00372

Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer van 13 december 2011

op het verzet van Fiscale eenheid [X] B.V., [Y] Holding B.V. c.s. te [Z] tegen na te noemen uitspraak.

Uitspraak en verzet

1.1. Belanghebbende is in verzet gekomen tegen de uitspraak na vereenvoudigde behandeling van de eerste enkelvoudige belastingkamer van het Hof van 10 augustus 2011, waarbij het hoger beroep niet-ontvankelijk is verklaard wegens termijnoverschrijding.

1.2. Een mondelinge behandeling van het verzet heeft niet plaatsgehad. Belanghebbende heeft niet verzocht over het verzet te worden gehoord.

Vaststaande feiten

2.1. De uitspraak van de rechtbank waartegen hoger beroep is ingesteld is van 13 april 2011 en is op 22 april 2011 verzonden.

2.2. Het hogerberoepschrift heeft als dagtekening 2 juni 2011 en is binnengekomen bij het Ministerie van Financiën op 10 juni 2011. De stempelafdruk op de envelop van het hogerberoepschrift vermeldt de datum 9 juni 2011. Het hogerberoepschrift is doorgestuurd met toepassing van artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht (de AWB) naar het Hof. Bij het Hof is het hogerberoepschrift binnengekomen op 15 juni 2011.

Standpunt belanghebbende

  1. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat het hogerberoepschrift tijdig ter post is bezorgd. Zij stelt dat de postbezorging van het hogerberoepschrift aantoonbaar onjuist is gedaan en dat daarom minder gewicht moet worden toegekend aan de stempelafdruk. Niet is uit te sluiten dat het ’vertraagde poststempel’ en de verkeerde bezorging met elkaar te maken hebben.

    Beoordeling van het verzet

    4.1. De termijn voor indiening van een hogerberoepschrift bedraagt zes weken. Een hogerberoepschrift is tijdig ingediend, als het vóór het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een hogerberoepschrift ook tijdig ingediend, als het vóór het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

    4.2. In dit geval vangt de termijn voor het instellen van hoger beroep aan op 23 april 2011 en eindigt de termijn met 3 juni 2011. Nu het hogerberoepschrift is binnengekomen op 10 juni 2011, dat wil zeggen binnen een week na afloop van de termijn, moet worden onderzocht of het hogerberoepschrift tijdig ter post is bezorgd.

    4.3. Met hetgeen belanghebbende heeft aangevoerd zijn naar ’s Hofs oordeel onvoldoende feiten en/of omstandigheden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT