Verzet van Court of Appeal of Arnhem (Netherlands), 7 de Febrero de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Febrero de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Arnhem (Netherlands)

Gerechtshof Arnhem

tweede meervoudige belastingkamer

nummer 11/00359

uitspraakdatum: 7 februari 2012

Uitspraak op verzet

 1. De uitspraak waarvan verzet

  Het verzetschrift van X wonende te Z (hierna: belanghebbende), is ter griffie van het Hof ontvangen op 21 november 2011. Het richt zich tegen de met toepassing van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) gedane uitspraak van de eerste enkelvoudige belastingkamer van dit Hof van 1 november 2011 op het verzoek om herziening van belanghebbende. Een fotokopie van die uitspraak, waarbij belanghebbendes verzoek om herziening niet-ontvankelijk is verklaard, is aan deze uitspraak gehecht.

 2. Behandeling van het verzet

  2.1. Tot de stukken waarop het Hof bij de beoordeling van het verzet acht slaat behoren het herzieningsverzoek en het verzetschrift van belanghebbende.

  2.2. Ter zitting van 17 januari 2012 te Arnhem is belanghebbende niet verschenen. Belanghebbende is voor deze zitting uitgenodigd bij per aangetekende post verzonden brief van 12 december 2011. Deze brief is verzonden aan het laatstelijk bij het Hof bekende adres van belanghebbende: a-straat 1 te Q. In het dossier bevindt zich een ontvangstbevestiging, waaruit blijkt dat de brief op 13 december 2011 op het vorenbedoeld adres aan belanghebbende zelf is uitgereikt en dat belanghebbende voor de ontvangst ervan heeft getekend.

 3. De vaststaande feiten en de gronden van het verzet

  3.1. In een per fax op 20 april 2011 ontvangen brief heeft belanghebbende

  - hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken van de rechtbank Arnhem van 1 april 2011 zaaknummer AWB 09/5264 en zaaknummer AWB 10/3157,

  - om herziening verzocht van de uitspraken van het Hof met zaaknummers 02/01086, 06/00330, 07/00128, 09/00058 en 09/00072,

  - een zogenoemde schadestaatprocedure, als bedoeld in artikel 8:73, tweede lid, van de Awb geëntameerd ter zake van de uitspraken van het Hof met zaaknummers 02/01086, 06/00330, 07/00128, 09/00058 en 09/00072, en

  - verzocht zijn hoger beroep tegen voornoemde besluiten respectievelijk zijn verzoekschriften aan te merken als samenhangend en ter zake slechts éénmaal griffierecht te heffen.

  3.2. Het Hof heeft de in de onder 3.1. bedoelde brief opgenomen beroepen en verzoeken om proceseconomische redenen gesplitst en belanghebbende daarvan in een brief van 9 mei 2011 op de hoogte gesteld. De splitsing luidt als volgt:

  - zaaknummer 11/00357: hoger beroep inzake de uitspraak van rechtbank Arnhem met kenmerk AWB 09/5264 ter zake van een beschikking als bedoeld in de Wet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT