Verzet van Rechtbank Zwolle, 20 de Febrero de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Febrero de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Zwolle

rekestnr.: 194682/FT-RK 12.210

vonnis van de enkelvoudige civiele kamer d.d. 20 februari 2012

Op 2 februari 2012 is ter griffie van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift van:

[verzoeker],

geboren op [datum] 1949 te [plaats],

(voorheen) wonende te [adres] [plaats],

thans wonende te [plaats] ([land]),

verzoeker,

advocaat mr. J.H. Fellinger,

strekkende tot vernietiging van de faillietverklaring, uitgesproken op verzoek van:

[A] Advocaten,

gevestigd te [plaats],

verweerster,

advocaat mr. N.M.K. Damen.

Het procesverloop

Bij vonnis van 25 januari 2012 van deze rechtbank is verzoeker bij verstek in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. H. Vegter tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. L.T. Lonis, advocaat te Lelystad, tot curator.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het verzoekschrift en de overige stukken, waaronder:

- een verslag van 3 februari 2012 van mr. L.T. Lonis;

- een brief van 14 februari 2012 van mr. [B];

- een brief van 16 februari 2012 van mr. L.T. Lonis;

- een brief van 17 februari 2012 van mr. L.T. Lonis;

- een brief van 20 februari 2012 van mr. J.L. Fellinger.

Ter terechtzitting van 6 februari 2012 zijn verzoeker, bijgestaan door mr. J.H. Fellinger, curator mr. L.T. Lonis en namens verweerster, mr. [B] verschenen.

Motivering

Het verzoekschrift is tijdig ingediend; verzoeker is conform artikel 10 aanhef en onder lid 1 van de Faillissementswet (hierna: Fw) in zijn verzoek ontvankelijk.

Verweer

Verzoeker stelt dat hij niet tijdig kennis heeft kunnen nemen van het faillissementsverzoek dan na de uitspraak op 25 januari 2012, omdat hij zich omstreeks 16 december 2011 heeft doen uitschrijven uit de basisadministratie van [plaats] en naar [land] is geëmigreerd. Volgens verzoeker had de vordering van verweerster voorafgaand aan de behandeling van het verzoek, via een derde, volledig kunnen worden voldaan. Indien de vordering alsnog volledig wordt voldaan wil verweerster ook meewerken aan het terugdraaien van het faillissement. Uit de brief van 14 februari 2012 van verweerster is gebleken dat de vordering na de behandeling van het verzetschrift volledig is voldaan. Hieruit blijkt eveneens dat verweerster geen belang meer heeft bij voortzetting van het faillissement.

Voorts stelt verzoeker dat de partij die als steunvordering wordt aangemerkt, [C], geen toestemming heeft gegeven om haar restantvordering als steunvordering te gebruiken. Een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT