Verstek van Rechtbank Rotterdam, 29 de Febrero de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Febrero de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 352009 / HA ZA 10-1169

Vonnis in verzet van 29 februari 2012

in de zaak van

[eiser],

wonende te Ridderkerk,

geopposeerde,

advocaat mr. A.H.F. Beiboer te Rotterdam,

tegen

[gedaagde],

wonende te Barendrecht,

opposant,

advocaat mr. E.M. Diesfeldt te Alkmaar.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 22 juni 2011;

- het proces-verbaal van comparitie van 4 oktober 2011;

- de door [eiser] op de comparitie overgelegde uittreksels van de Kamer van Koophandel.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De rechter ten overstaan van wie de comparitie van partijen is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.

De feiten

[gedaagde] was tot 30 november 2009 bestuurder en enig aandeelhouder van Elnapo Holding B.V. (hierna: Elnapo) en Elnapo was tot 23 oktober 2009 bestuurder en enig aandeelhouder van Satreco B.V. (hierna: Satreco).

[eiser] heeft op telefonisch verzoek van [gedaagde] vier notariële akten, gedateerd 25 mei 2009, opgesteld en gepasseerd. Het waren een akte tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van Elnapo aan [gedaagde], een akte tot statutenwijziging van Elnapo, een akte tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van Satreco aan Elnapo en een akte tot statutenwijziging van Satreco.

In de akte tot uitgifte van aandelen Elnapo staat als comparant vermeld: [gedaagde], handelend in privé (verkrijger) en als directeur van Elnapo (de vennootschap).

In de akte tot wijziging van de statuten van Elnapo staat [gedaagde] vermeld als comparant, gevolgd door de volgende tekst:

"De comparant verklaarde:

 1. Statutenwijziging.

  Tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [ELNAPO]" (...) "werd met algemene stemmen onder meer besloten de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen en aan hem, comparant, machtiging verleend deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een aan deze minuut te hechten exemplaar van de notulen dier vergadering." (...).

  In de akte tot uitgifte van aandelen Satreco staat dat [gedaagde] verscheen in zijn hoedanigheid van directeur van Elnapo (verkrijger) en namens Elnapo, in haar hoedanigheid van directeur van Satreco (de vennootschap).

  In de akte tot wijziging van de statuten van Satreco staat [gedaagde] vermeld als comparant, gevolgd door de volgende tekst:

  "De comparant verklaarde:

 2. Statutenwijziging.

  Tijdens de buitengewone...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT