Wraking van Supreme Court (Netherlands), 13 de Abril de 2012

Datum uitspraak13 de Abril de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

13 april 2012

nr. 11/04374

Arrest

van de Vierde kamer van de Hoge Raad der Nederlanden naar aanleiding van het verzoek om wraking van de hierna te noemen raadsheren in de Hoge Raad, ingediend door X te Z, verder te noemen verzoeker.

 1. De procedure

  1.1 Verzoeker heeft namens belanghebbende, A, beroep in cassatie ingesteld in de zaak die bij de Hoge Raad is ingeschreven onder het nummer 11/04374. Bij brief van 22 maart 2012 is aan verzoeker meegedeeld dat op 30 maart 2012 de beslissing in die zaak in het openbaar zal worden uitgesproken. Tevens is daarin meegedeeld dat het arrest zal worden gewezen door de leden C. Schaap, M.W.C. Feteris en Th. Groeneveld.

  1.2 Bij op 26 maart 2012 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen verzoekschrift heeft verzoeker de wraking verzocht van de hiervoor in 1.1 vermelde leden.

 2. Beoordeling van het wrakingsverzoek

  2.1 Ingevolge artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan elk van de rechters die een zaak behandelen, door een partij worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Ingevolge artikel 29 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is deze bepaling van overeenkomstige toepassing op de behandeling van het beroep in cassatie in belastingzaken.

  2.2 Verzoeker vermeldt in zijn verzoekschrift als grond voor wraking van de raadsheren Schaap en Feteris dat zij in een eerdere door verzoeker aanhangig gemaakte zaak onder het nummer 11/03983 betrokken zijn geweest waarbij geen correcte factuur griffierecht verstuurd is. Volgens verzoeker hebben de genoemde raadsheren aldus laten blijken de wetgeving te minachten. Als grond voor wraking van de raadsheer Groeneveld voert verzoeker aan dat de opeenstapeling van feiten aantoont dat er geen sprake kan zijn van een beoordeling conform artikel 6 EVRM.

  2.3 De door verzoeker genoemde gronden voor wraking houden met betrekking tot de raadsheren Schaap en Feteris in dat deze raadsheren eerder uitspraken hebben gedaan dat deze raadsheren eerder uitspraken hebben gedaan waarmee verzoeker het niet eens is. Dit zijn geen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT