Verzet van Rechtbank Amsterdam, 26 de Abril de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Abril de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Amsterdam

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

faillissementsnummer: 12/243 F

uitspraakdatum: 26 april 2012

vernietiging faillissement

Op 10 april 2012 is ter griffie van deze rechtbank ingekomen een ver¬zoekschrift, nummer

514425 / FT-RK 12.786, van:

X,

geboren op ***

wonende te ***

- hierna te noemen: X,

ingediend door mr. H. Loonstein, advocaat te Amsterdam,

strekkende tot vernietiging van het vonnis van deze rechtbank van 3 april 2012 waarbij X op verzoek van:

de naamloze vennootschap

SNS BANK N.V.,

gevestigd ’s-Hertogenbosch,

- hierna te noemen: SNS,

advocaat mr. H.D.S. Lasonder,

in staat van faillissement is verklaard.

De rechter heeft kennisgenomen van de stukken, op het faillissement betrekking hebbende, waaronder het vonnis waartegen verzet.

Het verzetschrift is behandeld in raadkamer van deze rechtbank van 25 april 2012. Ter terechtzitting zijn X, mr. Loonstein voornoemd en mr. R.P.A. de Wit, de curator, verschenen.

Uit de stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het volgende gebleken.

X heeft ter terechtzitting betoogd dat het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden. Voor de eerste behandeling van 27 maart 2012 is X rechtsgeldig opgeroepen te verschijnen. Mr. Loonstein heeft bij faxbrief van 22 maart 2012 verzocht om uitstel omdat hij verhinderd bleek. Weliswaar is zijn kantoor door de griffier van de rechtbank benaderd omtrent zijn beschikbaarheid maar hij heeft nadien geen oproep ontvangen voor de behandeling van 3 april 2012. Het uitblijven van deze oproep en dus de schending van het beginsel van hoor en wederhoor dienen te leiden tot de vernietiging van het faillissement, aldus steeds X.

Voorts heeft X ter terechtzitting verklaard dat SNS rechtsgeldig is opgeroepen voor de behandeling van het onderhavige verzet. Hoewel het originele deurwaardersexploot een dag te laat ter hand is gesteld aan SNS, is een kopie van dat exploot de dag ervoor per fax verzonden. Volgens vaste jurisprudentie is daarmee voldaan aan het oproepingsvereiste van artikel 8 lid 4 van de Faillissementswet (Fw).

Bij faxbrief van 25 april 2012 heeft mr. M. Helmstrijd namens mr. H.D.S. Lasonder bevestigd dat er niemand ter zitting zal verschijnen. Mr. Lasonder is verhinderd in verband met een zitting in Maastricht. Volgens mr. Helmstrijd is niet voldaan aan het vereiste van artikel 8 lid 4 Fw en dient X niet ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzet.

De rechtbank komt tot het volgende oordeel.

Allereerst dient te worden nagegaan of X kan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT