Kort geding van Gerechtshof Arnhem, April 17, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/04/17
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Overtreding relatiebeding. Spoedeisend belang bij voorschot op contractuele boete aangenomen. Geen matiging. Uitleg relatiebeding.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.099.551

(zaaknummer rechtbank 222059)

arrest in kort geding van de derde kamer van 17 april 2012

in de zaak van

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellante,

hierna: [appellant],

advocaat: mr. A. Robustella,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Young Career B.V.,

handelend onder de naam Young Engineering,

statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch,

geïntimeerde,

hierna: Young Career,

advocaat: mr. F. van Passel.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis in kort geding van 24 november 2011 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Arnhem, sector civiel recht, tussen [appellant] als gedaagde en Young Career als eiseres heeft gewezen. Van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1 [appellant] heeft bij exploot van 21 december 2011 Young Career aangezegd van dat vonnis van 24 november 2011 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Young Career voor dit hof.

  2.2 In genoemd exploot heeft [appellant] vier als zodanig geformuleerde grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en heeft zij bewijs aangeboden. Zij heeft aangekondigd te zullen concluderen dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad,

  - de door Young Career in de dagvaarding van 31 oktober 2011 geformuleerde en ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van het kort geding gewijzigde vorderingen zal afwijzen;

  - Young Career zal veroordelen aan [appellant] te voldoen het bedrag van € 6.452,31, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot aan de dag van restitutie van het bedrag van € 6.452,31;

  - Young Career zal veroordelen in de kosten van het geding in beide instanties.

  2.3 [appellant] heeft schriftelijk voor eis geconcludeerd overeenkomstig het hiervoor vermelde exploot.

  2.4 Bij memorie van antwoord heeft Young Career verweer gevoerd en heeft zij zes nieuwe producties in het geding gebracht. Zij heeft geconcludeerd dat het hof [appellant] niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans haar vorderingen als ongegrond en onbewezen zal afwijzen, en het bestreden vonnis, zonodig onder aanvulling en/of verbetering van gronden, zal bekrachtigen en [appellant] zal veroordelen in de kosten van (bedoeld zal zijn:) het hoger beroep.

  2.5 Vervolgens zijn de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest en heeft het hof arrest bepaald.

 3. De grieven

  [appellant] heeft de volgende grieven aangevoerd.

  Grief I

  Ten onrechte heeft de voorzieningenrechter nagelaten ambtshalve te overwegen, respectievelijk vast te stellen, dat het Young Career ontbreekt aan een spoedeisend belang bij toewijzing van een voorschot op de contractuele boete van € 5.000,-.

  Grief II

  Ten onrechte overweegt de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.6: “Het relatiebeding verstaat onder zakelijke contacten ‘het acquireren in de ruimste zin des woords dan wel het betrokken zijn bij dergelijke acquisities met betrekking tot producten en artikelen dan wel diensten die Young Career in haar assortiment heeft en/of had, dan wel trachten deze te verkopen of daadwerkelijk te verkopen’. Young Career heeft onbetwist gesteld dat het in de branche van werving en selectie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT