Hoger beroep van Rechtbank 's-Gravenhage, Assen, 17 de Abril de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Abril de 2012
Uitgevende instantie:Assen

RECHTBANK ‘s-GRAVENHAGE

Nevenzittingsplaats Assen

Sector Bestuursrecht

Vreemdelingenkamer

Zaaksnummer: Awb 11/20293, Awb 11/20294 en Awb 11/20295

Uitspraak van de rechtbank van 17 april 2012

inzake:

[...],

geboren 1968,

IND-dossiernummer: [...],

V-nummer: [...],

eiseres sub 1,

[...],

geboren 1988,

IND-dossiernummer: [...],

V-nummer: [...],

eiseres sub 2,

[...],

geboren 1987,

IND-dossiernummer: [...],

V-nummer: [...]

Eiser,

Allen Statenloos,

gemachtigde: mr. E.J.P. Cats, advocaat te Emmen,

tegen:

de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

(Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)),

te 's-Gravenhage,

verweerder,

gemachtigde: mr. J.P. Guérain, ambtenaar bij de IND.

Procesverloop

Bij besluiten van 29 november 2010 heeft verweerder de aanvragen van eisers om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) afgewezen.

Het tegen deze besluiten ingestelde beroep is bij uitspraak van de voorzieningenrechter in deze rechtbank en nevenzittingsplaats van 17 december 2010 gegrond verklaard. De rechtbank heeft verweerder opgedragen nieuwe besluiten te nemen met inachtneming van de uitspraak.

Bij afzonderlijke besluiten van 25 mei 2011 heeft verweerder de aanvragen opnieuw afgewezen.

Bij beroepschrift van 17 juni 2011 hebben eisers beroep ingesteld bij de rechtbank tegen deze besluiten. Op 18 juli 2011 hebben eisers gronden ingediend. Verweerder heeft op

8 februari 2012 een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 21 februari 2012. Eisers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

  1. De asielrelazen van eiseres 2. en eiser zijn voor een groot deel afhankelijk van het relaas van eiseres 1, hun moeder. De relazen houden kort gezegd in dat eiseres 1. stelt in 1990 met onder meer eiseres 2. en eiser uit Azerbeidzjan te zijn gevlucht naar de toenmalige Sovjet-Unie en daar ruim twintig jaar illegaal te hebben verbleven, waardoor zij tal van problemen hebben ondervonden.

  2. In de bestreden besluiten en de daarin ingelaste voornemens heeft verweerder het volgende overwogen. Nadere bestudering van relevante dossierstukken alsmede nadere bestudering van het dossier van de echtgenoot van eiseres 1. hebben geleid tot nieuwe inzichten ten opzichte van de eerdere beschikking. De door eisers gestelde herkomst, identiteit en nationaliteit, en daarmee het asielrelaas, worden niet geloofwaardig geacht. Daarvoor heeft verweerder een aantal argumenten genoemd. In de eerste plaats is de door de echtgenoot van eiseres 1. gestelde Azerbeidzjaanse herkomst en nationaliteit in zijn procedure ongeloofwaardig geacht. De beschikking waarin verweerder tot die conclusie is gekomen staat in rechte vast. Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT