Verzet van Rechtbank 's-Gravenhage, 4 de Junio de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Junio de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank 's-Gravenhage

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

beschikking op grond van artikel 8 Faillissementswet

Insolventienummer: 12/378 R

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De Haagse Onroerend Goed B.V.,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 08226059,

statutair gevestigd te 's-Gravenhage,

vestigingsadres: 2583 HW 's-Gravenhage, Bevelandsestraat 125,

verzoekster,

advocaat mr. J.J. Paalman,

heeft een verzoekschrift met bijlagen ingediend strekkende tot vernietiging van het vonnis van 8 mei 2012, waarbij verzoekster in staat van faillissement werd verklaard met benoeming van mr. A.E. Zweers tot rechter-commissaris en aanstelling van

mr. drs. N.J.H. LL.M. Leferink, advocaat te Enschede, als curator.

 1. De procedure

  1.1 De rechtbank heeft kennis genomen van:

  - het verzoekschrift tot faillietverklaring van 26 april 2012;

  - het verweerschrift van 7 mei 2012;

  - het vonnis tot faillietverklaring van 8 mei 2012;

  - het proces-verbaal van de behandeling op 8 mei 2012;

  - het verzetschrift van 21 mei 2012 en de bijbehorende producties van 31 mei 2012;

  - het verslag van de curator van 25 mei 2012.

  1.2. Het verzoek is op 1 juni 2012 ter terechtzitting behandeld.

  Verschenen zijn:

  - mr. P.E.M. Schol, advocaat van verzoekers van het faillissement

  - [X.], verzoeker van het faillissement

  - mr. J.J. Paalman, advocaat gefailleerde

  - [Y.], middellijk bestuurder van gefailleerde

  - [Z.], controller;

  - mr. drs. N.J.H. LL.M. Leferink, curator.

  1.3. Het verzetschrift is op 21 mei 2012 ingediend. Het verzet is tijdig ingesteld. De uitspraak werd ter terechtzitting van

  1 juni 2012 bepaald op heden.

 2. De beoordeling

  2.1. De rechtbank stelt vast dat vóór de behandeling van het faillissementsverzoek op

  7 mei 2012 een verweerschrift van verzoekster van het verzet is ontvangen. De rechter heeft, nu verzoekster niet in persoon dan wel vertegenwoordigd door een advocaat ter zitting van 8 mei 2012 is verschenen, het verweerschrift niet in de beoordeling betrokken. Verzoekster is op 8 mei 2012 in staat van faillissement verklaard. In het vonnis van 8 mei 2012 is te lezen dat:"Tegen deze uitspraak kan degene die niet is verschenen en aan wie de faillissementswet dat recht toekent, uitsluitend via een advocaat binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak verzet instellen bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van deze rechtbank ".

  2.2 Verzoekster heeft hierop verzet ingesteld. Verzoekster heeft zekerheidhalve tevens hoger beroep...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT