Wraking van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 12 de Julio de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Julio de 2012
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Wrakingskamer

registratienummer wraking 170/10-2012

datum beslissing 12 juli 2012

beslissing op het verzoek als bedoeld in artikel 36 van het Wet-boek van Burgerlijke Rechtsvordering

in de zaak met zaaknummer HD 200.100.113 (de hoofdzaak) van

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

verzoeker tot wraking,

advocaat: mr. I.M. van den Heuvel,

hierna te noemen: '[appellant]',

tegen:

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. K.T.J.M. Pijls-Olde Scheper,

hierna te noemen: '[geïntimeerde]',

strekkende tot wraking van mrs. M.C. Bijleveld-Van der Slikke, voorzitter, P.C.G. Brants en F.M.J.A. Lohuis, raadsheren in de civiele sector van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, hierna ook te noemen 'de raadsheren' of de 'civiele kamer'.

1. Het procesverloop

1.1. Op 29 mei 2012 heeft plaatsgevonden het onderzoek ter terechtzit-ting van de civiele kamer in het geding tussen [appellant] en [geïntimeerde]. De voorzitter heeft het onderzoek gesloten verklaard en medegedeeld dat uitspraak zal worden gedaan op 5 juli 2012.

1.2. Het schriftelijke wrakingsverzoek [appellant] d.d. 31 mei 2012 is op diezelfde dag ter griffie van het hof ontvangen. Op 7 juni 2012 is een aanvullend verzoekschrift (gedateerd 5 juni 2012) ontvangen.

1.3. De raadsheren hebben niet in de wraking berust. Mr. Bijleveld heeft een schriftelijke reactie op het verzoek aan het hof toegezonden, alsmede een schriftelijke reactie op het aanvullende verzoekschrift. Deze reacties zijn op voorhand aan [appellant] en aan [geïntimeerde] toegezonden. Mrs. Brants en Lohuis hebben ervan afgezien een schriftelijke reactie te geven.

1.4. Bij brief van 25 juni 2012 heeft [appellant] gereageerd op de schriftelijke reactie van mr. Bijleveld en op het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van de hoofdzaak op 29 mei 2012.

1.5. [geïntimeerde] heeft twee schriftelijke reacties, gedateerd 15 juni 2012 respectievelijk 27 juni 2012, aan de wrakingskamer en aan [appellant] gezonden.

1.6. Het wrakingsverzoek is ter terechtzitting van 28 juni 2012 in het openbaar behandeld. Mrs. Bijleveld, Brants en Lohuis zijn op die zitting niet verschenen; zij hebben laten weten geen gebruik te willen maken van de gelegenheid om op het wrakingsverzoek te worden gehoord. [appellant], bijgestaan door zijn advocaat mr. I.M. van den Heuvel, is verschenen en is ter zitting gehoord. Mr. Van den Heuvel heeft het wrakingsverzoek nader toegelicht aan de hand van een schriftelijke notitie.

1.7. Na de mondelinge behandeling heeft de voorzitter het onderzoek gesloten en medegedeeld dat de wrakingskamer op 12 juli 2012 uit-spraak zal doen.

2 Het standpunt van verzoeker

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT