Verzet van Rechtbank Almelo, 4 de Julio de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Julio de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 125353 / HA ZA 11-743

datum vonnis: 4 juli 2012 (ml)

Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

 1. [Opposant sub 1],

  wonende te [woonplaats],

  verder te noemen [opposant sub 1] en tezamen met opposanten sub 2 en 3

  [opposant sub 1 c.s.],

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Compublica B.V.,

  gevestigd te Enschede,

  verder te noemen Compublica en tezamen met opposanten sub 1 en 3

  [eiser c.s.].,

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Crossmedia Investments B.V.,

  gevestigd te Enschede,

  Crossmedia Investments ten tezamen met opposanten sub 1 en 2

  [eiser c.s.].,

  opposanten,

  advocaat: voorheen mr. E.T.J.A.M. Nijkamp te Hengelo (Ov.),

  die zich thans aan de zaak heeft onttrokken,

  tegen

  mr. Mink Maurits Jan Severiens q.q., in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Waterbeek Media B.V., Waterbeek Holding B.V. en Just Nautic B.V.,

  kantoorhoudende te Enschede,

  geopposeerde,

  verder te noemen de curator,

  advocaat: mr. M.M.J. Severiens te Enschede.

  Het procesverloop in oppositie

  Bij verstekvonnis van 2 november 2011 heeft de rechtbank de vorderingen van de curator toegewezen, echter met dien verstande dat de vordering tot betaling van het gehele boedeltekort is toegewezen onder aftrek van het in dat vonnis toegewezen voorschot, de vordering tot betaling van wettelijke rente over het boedeltekort is toegewezen vanaf de dag dat het boedeltekort bij verificatievergadering door deze rechtbank is vastgesteld tot aan de dag der algehele voldoening en het verzoek om waarmerking van het verstekvonnis als Europese executoriale titel is afgewezen.

  [Opposant sub 1 c.s.] hebben de curator bij exploot van 7 december 2011 doen aanzeggen in verzet te komen van voormeld vonnis, gewezen onder zaaknummer 122658 HA ZA 606 van 2011.

  [Opposant sub 1 c.s.] hebben bij genoemd exploot gevorderd hen te ontheffen van de veroordeling, tegen hen uitgesproken bij voormeld verstekvonnis van 2 november 2011 en de curator alsnog niet-ontvankelijk te verklaren in zijn vorderingen, althans zijn vorderingen af te wijzen, met zijn veroordeling in de kosten van het verzet.

  De curator heeft vervolgens een conclusie van antwoord in oppositie tevens houdende incidentele vordering tot overlegging van bescheiden ex artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.), ex artikel 162 Rv. en ex artikel 22 Rv. genomen.

  De advocaat van [opposant sub 1 c.s.] heeft zich vervolgens aan de zaak onttrokken en heeft de rechtbank daarvan op 24 mei 2012 bericht met een aan de rechtbank gericht B-formulier, overeenkomstig het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken. Eveneens overeenkomstig dit procesreglement heeft de rechtbank de onderhavige zaak verwezen naar de rol van 6 juni 2012 voor het stellen van een nieuwe advocaat aan de zijde van [opposant sub 1 c.s.].

  Nu zich ter rolle van 6 juni 2012 geen andere advocaat voor [opposant sub 1 c.s.] heeft gesteld, heeft de curator verzocht om vonnis te wijzen in deze zaak.

  Vonnis wordt heden uitgesproken.

  De beoordeling van het geschil in oppositie en de motivering van de beslissing

  Ontvankelijkheid van het verzet

 4. Artikel 143 lid 2 Rv. bepaalt dat het verzet moet worden gedaan bij exploot van dagvaarding binnen vier weken na de betekening van het vonnis of van enige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan de veroordeelde in persoon, of na het plegen door deze van enige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging aan hem bekend is.

  Betekening van het vonnis heeft, blijkens het door [opposant sub 1 c.s.] overgelegde exploot van betekening, plaatsgevonden op 9 november 2011, zodat [opposant sub 1 c.s.] tijdig verzet hebben gedaan tegen het verstekvonnis van 2 november 2011.

  Het geschil

 5. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of niet voldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties voor zover niet bestreden, staat tussen partijen het volgende vast:

  1. Bij vonnis van 21 april 2010 van deze rechtbank zijn op eigen verzoek in staat van faillissement verklaard Waterbeek Holding B.V., verder te noemen Waterbeek Holding, Waterbeek Media B.V., verder te noemen Waterbeek Media, en Just Nautic B.V., verder te noemen Just Nautic, zulks met benoeming van mr. M.M. Verhoeven tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.M.J. Severiens tot curator.

  2. Waterbeek Holding was enig aandeelhouder van Waterbeek Media en Waterbeek GmbH. Waterbeek Media was enig aandeelhouder van Just Nautic.

  3. Het gehele geplaatste aandelenkapitaal van Waterbeek Holding werd tot datum levering gehouden door Waterbeek Beheer B.V., verder te noemen Waterbeek Beheer.

  4. Bij share and purchase agreement van 24 augustus 2007 (productie 2 bij inleidende dagvaarding van de curator), verder te noemen SPA, heeft Waterbeek Beheer het gehele geplaatste aandelenkapitaal in Waterbeek Holding verkocht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Content Production Holding B.V., verder te noemen CPH. Levering van de aandelen heeft plaatsgevonden op 31 augustus 2007.

  5. Partijen bij deze SPA waren, naast Waterbeek Beheer, als verkoper, CPH, als koper en Waterbeek...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT