Hoger beroep van Rechtbank Breda, Sector kanton, 31 de Mayo de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak31 de Mayo de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK BREDA

team kanton Bergen op Zoom

zaaknummer : 718146 \ MB VERZ 12-42

CJIB-nummer: 151587873

uitspraak: 31 mei 2012

Op de in het openbaar gehouden zitting van 31 mei 2012 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door S.J.A. Roefs als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : [betrokkene]

adres : A[adres]

gemachtigde : [X]

adres : [adres]

Betrokkene en de gemachtigde van betrokkene is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

Namens de officier van justitie is verschenen A.M.E. Lohuis, werkzaam bij het CVOM te Utrecht.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld.

De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissing waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven.

 1. De beoordeling

  De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

  Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

  Als door betrokkene erkend staat vast dat de verweten gedraging is verricht.

  De door betrokkene aangevoerde omstandigheden, te weten dat hij geen eigenaar van het voertuig met het kenteken VR-GT-43 is, dat hij geen aankondiging van het parkeerverbod heeft gelezen en het verkeersbord later is verplaatst, geven de kantonrechter geen aanleiding tot matiging van de opgelegde sanctie.

  Immers, de omstandigheid dat betrokkene het betreffende bord E1 niet heeft opgemerkt, dat hij geen aankondiging over het plaatsen van het verkeersbord heeft gelezen en zich dus niet bewust was van de gedraging, dient voor zijn eigen rekening en risico te komen. Hij is immers tekort geschoten in de op hem rustende plicht om te allen tijde en onder alle omstandigheden de voor hem geldende verkeerstekens tijdig op te merken en zich in staat te stellen daaraan te voldoen. Is betrokkene er niet zeker van dat parkeren op een bepaalde plek is toegestaan, dan behoort parkeren achterwege te blijven. (Gerechtshof Leeuwarden d.d. 23 mei 2007, W...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT