Herziening van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), 4 de Junio de 2003

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Junio de 2003
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

WAHV 03/00316

4 juni 2003

CJIB-nummers 29532138, 30619377, 30563862, 30189656, 30574042, 31408217, 33373508 en 9047232782.

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het herzieningsverzoek van

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats].

 1. Het procesverloop

  Bij brief van 24 februari 2003 heeft de betrokkene verzocht om in een aantal zaken, waarin het hof uitspraak heeft gedaan, deze op grond van nova te herzien.

  Bij brieven van 21 maart 2003 heeft de griffier van het hof partijen medegedeeld, dat het herzieningsverzoek van de betrokkene, gericht tegen de beslissingen van het hof in de zaken met de registratienummers WAHV 00/00304, 01/00216, 02/00240, 02/00241, 02/00242, 02/00243, 02/00251, 02/00654, 02/00655 en 02/00656, is ontvangen.

  De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

  De betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het herzieningsverzoek.

  De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld hierop een reactie te geven. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

 2. Beoordeling

  2.1. De betrokkene verzoekt herziening van bovenvermelde uitspraken en beschikkingen. Alle beslissingen waarvan herziening wordt gevraagd zijn onherroepelijk.

  2.2. Bij de totstandkoming van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Stb 1989, 300) is de strafrechtelijke afdoening van eenvoudige verkeersovertredingen vervangen door een administratiefrechtelijke. Een en ander is tot uitdrukking gebracht in art. 2, eerste lid, laatste volzin, van de WAHV luidende: "Voorzieningen van strafrechtelijke of strafvorderlijke aard zijn uitgesloten.". Hierdoor kan een aanvraag tot herziening van arresten en vonnissen in WAHV-zaken niet worden gebaseerd op Titel VIII van het Derde Boek van het Wetboek van Strafvordering.

  2.3. In administratiefrechtelijke procedures is in hoofdstuk 8 van de Awb in Titel 8.4 (art. 8:88) voorzien in herziening voor zover het betreft een onherroepelijk geworden uitspraak in de procedure bij de rechtbank. In hoger beroep wordt het rechtsmiddel herziening gewoonlijk geregeld door een verwijzing naar het bepaalde in art. 8:88 Awb (vgl. art. 39 Wet op de Raad van State, art 21 Beroepswet, art. 22 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie).

  In hoofdstuk V: "Beroep bij de kantonrechter van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT