Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), 12 de Abril de 2001

Datum uitspraak12 de Abril de 2001
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

Raad

van State

200000746/1.

Datum uitspraak: 12 april 2001

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

appellant,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht van 31 december 1999 in het geding tussen:

appellant

en

burgemeester en wethouders van Alblasserdam.

1. Procesverloop

Bij besluit van 19 mei 1998 hebben burgemeester en wethouders van Alblasserdam (hierna: burgemeester en wethouders) met gebruikmaking van de daartoe op 28 april 1998 verleende verklaring van geen bezwaar en met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zoals die luidde vr 3 april 2000 (hierna: WRO), aan [vergunninghoudster] (hierna: vergunninghoudster) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het bouwen van een aanlegsteiger en een toegangsbrug op een perceel aan de [adres] te [woonplaats].

Bij besluit van 28 januari 1999 hebben burgemeester en wethouders het daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Dit besluit en het advies van de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften van 30 november 1998, waarnaar in het besluit wordt verwezen, zijn aangehecht.

Bij uitspraak van 31 december 1999, verzonden op dezelfde dag, heeft de, arrondissementsrechtbank te Dordrecht (hierna: de rechtbank) het daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 8 februari 2000, bij de Raad van State ingekomen op 9 februari 2000, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 18 juli 2000 hebben burgemeester en wethouders een memorie van antwoord ingediend.

Bij brief van 2 augustus 2000 heeft vergunninghoudster een memorie ingediend.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van appellant. Deze zijn aan de andere partijen toegezonden.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 februari 2001, waar appellant in persoon, bijgestaan door mr. K.D. Meersma, advocaat te Rotterdam, en burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door M. van de Graaf en C. Corbeau, beiden ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is vergunninghoudster in persoon, bijgestaan door [familielid], als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Vast staat dat het bouwplan voor het bouwen van een aanlegsteiger en een toegangsbrug in strijd is met de ingevolge het bestemmingsplan "Landelijk Gebied" op het perceel rustende bestemming "groenvoorziening". Om verwezenlijking van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT