Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Assen, 20 de Febrero de 2003

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Febrero de 2003
Uitgevende instantie:Assen

RECHTBANK TE 's-GRAVENHAGE

Zitting houdende te Assen

Vreemdelingenkamer

Regnr.: AWB 02/25519 OVERIO A S2

uitspraak: 20 februari 2003

Beslissing ex artikel 8:88 Awb

inzake: A,

geboren op [...] 1977,

van Somalische nationaliteit,

IND dossiernummer: 9805.20.8122

opposant,

gemachtigde: mr. F.W.P.M. Nederstigt, werkzaam bij Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam;

tegen: DE MINISTER VAN VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE

te 's-Gravenhage,

geopposeerde.

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak van 12 februari 2002 (AWB 01/8502 OVERIO A S1) heeft de arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Assen het beroep van verzoeker tegen verweerders besluit van 4 december 2000 niet-ontvankelijk verklaard.

Bij verzoekschrift van 4 april 2002 heeft verzoeker de rechtbank gevraagd om herziening van genoemde uitspraak. Bij verzoekschrift van 15 april 2002 heeft verzoeker de voorzieningenrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen totdat op het verzoek om herziening is beslist.

Bij uitspraak van 17 juni 2002 heeft de rechtbank het verzoek om herziening van deze uitspraak met toepassing van artikel 8:54 eerste lid Awb afgewezen.

Bij uitspraak van dezelfde datum is het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

Bij verzetschrift van 29 juli 2002 heeft verzoeker verzet gedaan tegen de uitspraak van de rechtbank van 17 juni 2002.

Bij uitspraak van 23 januari 2003 heeft de rechtbank het verzet gegrond verklaard en bepaald dat het onderzoek zal worden voortgezet in de stand waarin het zich bevond.

Het verzoek om herziening is behandeld ter openbare zitting van 14 februari 2003. Namens verzoeker heeft zijn raadsman het herzieningsverzoek toegelicht. Verzoeker en verweerder zijn niet verschenen.

MOTIVERING

Ingevolge artikel 8:88 van de Awb kan de rechtbank op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:

a.hebben plaatsgevonden voor de uitspraak,

  1. bij de indiener van het verzoekschrift voor de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

  2. waren zij bij de rechtbank eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

Bij uitspraak van 12 februari 2002 heeft de rechtbank eisers beroep niet-ontvankelijk verklaard en heeft daartoe het volgende overwogen;

......

2.3 Uit het vorenoverwogene leidt de rechtbank af dat eiser geen bekende woon- of verblijfsplaats heeft, herhaalde malen niet aan de meldplicht...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT