Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), 30 de Septiembre de 2003

Datum uitspraak30 de Septiembre de 2003
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

200305390/1.

Datum uitspraak: 30 september 2003

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekster], gevestigd te [plaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 4 juli 2003, kenmerk 03.0009151, heeft verweerder het verzoek van verzoekster om handhavend op te treden tegen [partij], gevestigd op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen.

Tegen dit besluit heeft verzoekster bezwaar gemaakt.

Bij brief van 13 augustus 2003, bij de Raad van State ingekomen op 14 augustus 2003, heeft verzoekster de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 22 september 2003. Verzoekster is vertegenwoordigd door mr. M.B.Ph. Geeraedts, advocaat te Den Bosch en [gemachtigde]. Verweerder is vertegenwoordigd door H.C.R. van Heeswijk, ambtenaar van de gemeente. Namens [partij] is het woord gevoerd door mr. H.G.M. van der Westen, advocaat te Eindhoven en [gemachtigde].

2. Overwegingen

2.1. De stelling van [partij], die er op neer komt dat verzoekster geen belanghebbende is omdat zij niet in de directe nabijheid van de inrichting is gevestigd, faalt. Het bestreden besluit is tot verzoekster gericht en vindt aanleiding in het door haar gedane verzoek om handhaving, zodat zij belang heeft bij een beoordeling van de afwijzing van dat verzoek.

2.2. Verzoekster verzoekt om het treffen van een voorlopige voorziening vanwege overtreding van de voorschriften 3.1 en 4.3.1 en verder van Bijlage I bij het Besluit LPG-tankstations Milieubeheer (hierna: het Besluit).

2.3. Op grond van voorschrift 3.1 is het afleveren van LPG uitsluitend toegestaan in aanwezigheid van een met toezicht belast persoon. Op 11 mei 2003 is door verweerder een overtreding van dit voorschrift geconstateerd, welke overtreding door verzoekster wordt bestreden. Naar aanleiding van het verzoek om handhaving heeft verweerder daarna nog enige malen terzake gecontroleerd, zonder dat hij daarbij een overtreding van voorschrift 3.1 heeft vastgesteld. Nu die bevindingen niet zijn betwist, gaat de Voorzitter er vanuit dat recentelijk geen overtredingen hebben...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT