Herziening van Rechtbank Alkmaar, 29 de Junio de 2001

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Junio de 2001
Uitgevende instantie:Rechtbank Alkmaar

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALKMAAR

KG nummer: 240/2001 JJ

Uitspraak: 29 juni 2001

De fungerend-president van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, rechtdoende in kort geding, heeft het vol-gende vonnis gewe-zen in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CANAL+ NEDERLAND B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum,

EISERES IN KORT GEDING,

procureur mr H.R.M. JennÈ,

advocaat mr E.J. Dommering,

tegen:

De naamloze vennootschap MULTIKABEL N.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar,

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

advocaat mr D.J. Oranje.

Partijen worden hierna genoemd Canal+ en Multikabel.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 27 juni 2001 heeft Canal+ ge-steld en gevor-derd overeen-komstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Multikabel heeft de vorde-ring bestreden.

Na verder debat heeft Canal+ stukken, waaronder de originele dagvaarding, over-gelegd en vonnis ge-vraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast be-schouwd.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

De uitgangspunten

1.1 Multikabel is de beheerder van het omroepnetwerk in, thans 42, overwegend in

Noord-Holland gelegen gemeen-ten.

1.2 Canal+ is aanbieder van 2 analoge abonneetelevi-sie-pro-gram-ma's. Multikabel geeft deze

twee gecodeerde programma's sinds 1992 over haar om-roepnetwerk door. De abonnees die de programma's willen bekijken hebben daartoe een afzonderlijke overeenkomst gesloten met Canal+ en van Canal+ een decoder ontvangen. De betrok-ken abonnees betalen voor het bekijken van de program-ma's aan Canal+ en zij betalen aan Multikabel geen vergoeding voor die programma's.

1.3 Sedert medio 1998 hebben partijen een verschil van in-zicht over de hoogte van de door

Canal+ aan Multikabel te betalen vergoe-ding voor het doorgeven van de signa-len.

1.4 Op 29 mei 2001 heeft Multikabel Canal+ een concepto-vereenkomst toegezonden waarin

vervat het gebruik van het kabel-netwerk van Multikabel ten behoeve van de abonnees van Canal+.

De overeenkomst voorziet in een looptijd vanaf 1 juli 2000 tot 1 januari 2002 met een

opzegtermijn van zes maanden.

1.5 De onder 1.2 bedoelde voorstellen, respectievelijk aan te vullen clausules, zijn opgenomen

in de brief van Multikabel aan Canal+ van 11 juni 2001 en zij luiden als volgt:

- het contract wordt eerst definitief wanneer de NMa en/of het OPTA-college een zienswijze/aanwijzing op de door Canal+ ingediende verzoeken hebben gegeven;

- alsdan zullen de verplichtingen gelden zoals deze door deze instantie(s) met een uitspraak wordt beoogd;

- Canal+ zal het thans in het contract genoemde bedrag betalen bij wijze van voorschot op het te zijner tijd definitief tussen partijen geldende tarief vanaf 1 juli 2000.

1.6 De onderhavige procedure is een vervolg op de kort gedingprocedure tussen beide partijen

die heeft gere-sulteerd in een vonnis van 15 juni 2001.

1.7 De fungerend-president bij deze rechtbank heeft in voornoemd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT